Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Απασχόληση εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών


Στο άρθρο 30 του Ν. 4415/2016, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την απασχόληση εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Αρχικά, προβλέπεται ότι «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ` αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.».

Η διδακτική ώρα σύμφωνα με αυτόν το νόμο, στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας. Με βάση τη χρονική διάρκεια αυτή υπολογίζεται και η πλήρης απασχόληση, ήτοι οι είκοσι μία (21) ώρες εβδομαδιαίως. Επιπλέον, το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο αντιστοιχεί στα σαράντα πέντε (45) λεπτά διδασκαλίας.

Ανάμεσα στις διδακτικές όμως ώρες, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί το εκ του νόμου προβλεπόμενο διάλειμμα των δεκαπέντε (15) λεπτών. Το διάλειμμα δεν θεωρείται χρόνος απασχόλησης και συνεπώς δεν αμείβεται. Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό του ημερομισθίου, λαμβάνονται υπόψη οι ώρες πραγματικής απασχόλησης, ήτοι οι διδακτικές μόνο ώρες και όχι τυχόν ενδιάμεσα διαλείμματα.


Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμ. 419/2016 Εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας, ορίζεται ότι η εργασία που πραγματοποιείται πέραν των 21 ωρών θεωρείται υπερωριακή και αμείβεται μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών, με αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Ωστόσο, ελλείψει ισχυουσών ΣΣΕ και ΔΑ για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αφού αυτές έχουν νομίμως καταγγελθεί ή λήξει, το νόμιμο κατώτατο ωρομίσθιο εξευρίσκεται όπως και για τους υπόλοιπους μισθωτούς, βάσει του γενικού νομοθετημένου κατώτατου ορίου μισθού υπαλλήλου, που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4241/2019 ΥΑ, ισχύει από 1.2.2019 και ανέρχεται στα 650,00 ευρώ.

Στο άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι οι διδάσκοντες σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών κατά τις ημέρες των αργιών και των διακοπών, δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται.

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει στον εργαζόμενο άδεια αναψυχής, η οποία συνοδεύεται με την καταβολή ορισμένων χρηματικών παροχών (αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας). Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια αναψυχής ακόμη και αν δεν τη ζήτησε ο εργαζόμενος, μέσα στο ημερολογιακό έτος για το οποίο αυτή χορηγείται. Στις ημέρες αδείας μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο εργάσιμες ημέρες και όχι ημέρες επίσημων αργιών.

Δυνατή είναι και η ομαδική χορήγηση αδειών σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης με παράλληλη διακοπή της λειτουργίας αυτής στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς, ορθώς μπορεί να χορηγείται άδεια αναψυχής κατά τις ημέρες μη λειτουργίας του φροντιστηρίου την περίοδο των εορτών. Δεν θεωρούνται όμως ημέρες αδείας οι επίσημες αργίες (π.χ. ημέρα Χριστουγέννων, Κυριακή Πάσχα κλπ.).

Του Γιάννη Κ. Καρούζου
Δικηγόρου - Εργατολόγου