Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Απασχόληση εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών


Στο άρθρο 30 του Ν. 4415/2016, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την απασχόληση εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Αρχικά, προβλέπεται ότι «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ` αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.».

Η διδακτική ώρα σύμφωνα με αυτόν το νόμο, στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας. Με βάση τη χρονική διάρκεια αυτή υπολογίζεται και η πλήρης απασχόληση, ήτοι οι είκοσι μία (21) ώρες εβδομαδιαίως. Επιπλέον, το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο αντιστοιχεί στα σαράντα πέντε (45) λεπτά διδασκαλίας.

Ανάμεσα στις διδακτικές όμως ώρες, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί το εκ του νόμου προβλεπόμενο διάλειμμα των δεκαπέντε (15) λεπτών. Το διάλειμμα δεν θεωρείται χρόνος απασχόλησης και συνεπώς δεν αμείβεται. Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό του ημερομισθίου, λαμβάνονται υπόψη οι ώρες πραγματικής απασχόλησης, ήτοι οι διδακτικές μόνο ώρες και όχι τυχόν ενδιάμεσα διαλείμματα.


Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμ. 419/2016 Εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας, ορίζεται ότι η εργασία που πραγματοποιείται πέραν των 21 ωρών θεωρείται υπερωριακή και αμείβεται μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών, με αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Ωστόσο, ελλείψει ισχυουσών ΣΣΕ και ΔΑ για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, αφού αυτές έχουν νομίμως καταγγελθεί ή λήξει, το νόμιμο κατώτατο ωρομίσθιο εξευρίσκεται όπως και για τους υπόλοιπους μισθωτούς, βάσει του γενικού νομοθετημένου κατώτατου ορίου μισθού υπαλλήλου, που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4241/2019 ΥΑ, ισχύει από 1.2.2019 και ανέρχεται στα 650,00 ευρώ.

Στο άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι οι διδάσκοντες σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών κατά τις ημέρες των αργιών και των διακοπών, δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται.

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει στον εργαζόμενο άδεια αναψυχής, η οποία συνοδεύεται με την καταβολή ορισμένων χρηματικών παροχών (αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας). Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια αναψυχής ακόμη και αν δεν τη ζήτησε ο εργαζόμενος, μέσα στο ημερολογιακό έτος για το οποίο αυτή χορηγείται. Στις ημέρες αδείας μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο εργάσιμες ημέρες και όχι ημέρες επίσημων αργιών.

Δυνατή είναι και η ομαδική χορήγηση αδειών σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης με παράλληλη διακοπή της λειτουργίας αυτής στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς, ορθώς μπορεί να χορηγείται άδεια αναψυχής κατά τις ημέρες μη λειτουργίας του φροντιστηρίου την περίοδο των εορτών. Δεν θεωρούνται όμως ημέρες αδείας οι επίσημες αργίες (π.χ. ημέρα Χριστουγέννων, Κυριακή Πάσχα κλπ.).

Του Γιάννη Κ. Καρούζου
Δικηγόρου - Εργατολόγου


Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Νέα Πολιτική Συστάσεων Πελατών


Αξιοποιήστε την τρέχουσα προσφορά και επωφεληθείτε από την συνεργασία μας.

Κερδίστε έως και 30% έκπτωση στις υπηρεσίες που λαμβάνετε από το γραφείο μας, 
με την σύσταση κάθε νέου πελάτη. 


Συστήσετε τώρα και κερδίστε Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Ποιες εργασίες υπάγονται στο εργόσημο;
Βάσει του πιο πρόσφατου νόμου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 οι εργασίες που υπάγονται στο εργόσημο είναι οι εξής:
1. Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες
i. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί)
ii. οι κηπουρικές εργασίες
iii. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών
iv. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες
v. οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση
vi. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)
vii. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες
viii. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων
ix. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)
2. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας
3. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (Α΄ 205)
4. Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής, με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη
5. οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ΄ οίκον ή σε άλλο χώρο
6. οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market)
Επιπλέον, με τις τελευταίες αλλαγές βάσει του αρ.129 του Ν.4611/2019 και της Εγκυκλίου του ΕΦΚΑ 49/2018, προστίθενται και οι εξής εργασίες στο εργόσημο :
· Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.
· Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε.
· Οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα
· Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας
· Το προσωπικό συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑΜΕΑ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236)
 • Πως γίνονται οι κρατήσεις στο εργόσημο ;
Οι κρατήσεις που γίνονται στο εργόσημο είναι 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και καλύπτουν :
- 14,45% για τον κλάδο σύνταξης
- 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος
- 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα
- 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
- 0,72% για τον τ. ΟΕΚ.
Έτσι λοιπόν, οι μέρες ασφάλισης προκύπτουν ύστερα από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου, με τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη.
Εάν κάποιος θελήσει να βρει πόσο θα του κοστίσει μια εργασία συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού τον κρατήσεων, μπορεί να υπολογίσει την καθαρή αμοιβή x 1,333, ώστε να βρει την ονομαστική αξία του εργοσήμου.
Δηλαδή, καθαρή αμοιβή 300€ x 1,333 = 400 € (Ονομαστική αξία Εργόσημου)
 • Ποιος εκδίδει το εργόσημο ;
Υπόχρεος για την έκδοση του εργοσήμου είναι ο εργοδότης, ο οποίος μέσω των τραπεζών και των ΕΛΤΑ μπορεί να εκδώσει την ειδική επιταγή «Εργόσημο», έχοντας μαζί του Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που θελήσει η εξαργύρωση του εργοσήμου να γίνει με πίστωση στον λογαριασμού του εργαζομένου, θα πρέπει ο εργοδότης να προσκομίσει περαιτέρω το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του εργαζομένου. Τέλος, ο χρόνος ισχύος του εργοσήμου είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
Πηγή: e-forologia

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Τέλος επιτηδεύματος - Απαλλαγή 5ετίας: «Οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»


H ΑΑΔΕ με την υπ’ αρ. Ε. 2065/23-04-2019 εγκύκλιό της συμμορφώθηκε με την απόφαση ΣΤΕ 89/16-01-2019 για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος νέων επιτηδευματιών εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί πενταετία από την έναρξη των εργασιών ή έχουν αλλάξει αντικείμενο δραστηριότητας. Επιπλέον, με την παραπάνω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και για την υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

1. Η απόφαση ΣτΕ 89/2019

Πιο αναλυτικά, η παραπάνω απόφαση του ΣτΕ ήρθε να αποκαταστήσει μία αδικία ετών που υφίστατο οι νέοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες και να διορθώσει ακόμα μία στρεβλή ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων από την μεριά της φορολογικής διοίκησης.
Το ΣτΕ έλαβε υπόψη ότι όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για διάστημα μικρότερο των πέντε ετών «από την πρώτη έναρξη εργασιών», θεωρούνται, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, ως οικονομικά ασθενέστεροι και κατά συνέπεια μειωμένης φοροδοτικής ικανότητας, λόγω των περιορισμένων εσόδων και των αυξημένων δαπανών που απαιτούνται για την οργάνωση του επαγγέλματός τους κατά τα πέντε πρώτα έτη, καθώς και ότι με την απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος την πρώτη πενταετία επιδιώκεται η ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα, πάντα με την απόφαση του ΣτΕ, κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 3 του N.3986/2011, ως πρώτη έναρξη εργασιών από την οποία ξεκινάει η πενταετής περίοδος απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος νοείται η έναρξη που πραγματοποιείται στο υποσύστημα Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Taxisnet). Ως εκ τούτου, στους ελεύθερους επαγγελματίες επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος μετά το πέρας της πενταετίας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από την έναρξη εργασιών.
Αντιθέτως, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί κατά το παρελθόν σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως σε επάγγελμα διαφορετικό του τωρινού επαγγέλματός τους, εν συνεχεία, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση τουνέου επαγγέλματός τους, ανεξαρτήτως του αν η αρχική έναρξη εργασιών είχε λάβει χώρα σε χρόνο προγενέστερο της πενταετίας από τη γένεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης και ανεξαρτήτως του αν ο υπόχρεος είχε συμπληρώσει πέντε έτη ασκήσεως της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Τέλος, σε περίπτωση που για τη συμπλήρωση της πενταετίας στην άσκηση του επαγγέλματος, υπεβλήθη δήλωση διακοπής, τυχόν εκ νέου έναρξη εργασιών στο ίδιο κατ' αντικείμενο επάγγελμα δεν θεωρείται μεν ως πρώτη έναρξη, ο χρόνος, όμως, διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

2. Οι περιπτώσεις της 5ετούς απαλλαγής από τέλος επιτηδεύματος (Ε.2065/2019)

1. Σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας και έναρξης εργασιών σε διαφορετικό αντικείμενο, ως πρώτη έναρξη εργασιών, κατά την έννοια του νόμου, λογίζεται αυτή που αφορά στην άσκηση του νέου επαγγέλματος (από την οποία ξεκινάει και η πενταετής περίοδος απαλλαγής από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος), ανεξάρτητα εάν ο υπόχρεος είχε συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Παράδειγμα: Επιτηδευματίας με έναρξη εργασιών στις 01/01/2013 με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών εστίασης διακόπτει στις 31/12/2017 (σύνολο 5 έτη – απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος). Στη συνεχεία στις 01/01/2018 εκ νέου κάνει έναρξη εργασιών με αντικείμενο εμπόριο οικοδομικών υλικών (απαλλαγή εκ νέου για άλλα πέντε έτη – για το φορολογικό έτος 2018 και τα επόμενα τέσσερα).
2. Σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρξης εργασιών στην ίδια κατ' αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, για τη συμπλήρωση της κατά νόμο κρίσιμης πενταετίας, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.
Παράδειγμα: Ελεύθερος επαγγελματίας με έναρξη εργασιών στις 01/01/2014 ως πολιτικός μηχανικός διακόπτει στις 31/12/2015 (σύνολο 2 χρόνια – απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος). Στη συνέχεια στις 01/01/2018 κάνει έναρξη εργασιών και πάλι ως πολιτικός μηχανικός (για το φορολογικό έτος 2018 και τα επόμενα δύο δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας).
Σημειώνεται ότι, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος δεν απαιτείται, πάντως, η πραγματική άσκηση του επαγγέλματος, αλλά αρκεί η προ πενταετίας έναρξη εργασιών, εφόσον εν τω μεταξύ δεν επήλθε διακοπή με δήλωση στη φορολογική αρχή της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

3. Οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Με την υπ’ αρ. Ε. 2065/23-04-2019 εγκύκλιό της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Συγκεκριμένα:
 • Χρήσεις 2013 και επόμενες
Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος σε όσες περιπτώσεις πληρούνται οι προϋποθέσεις και αφορούν σε φορολογικά έτη στα οποία δεν έχει παραγραφεί η αξίωση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών (χρήσεις 2013 και εντεύθεν), οι φορολογούμενοι υποβάλλουν έγγραφο σχετικό αίτημα στις Δ.Ο.Υ. ώστε να εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα), στην οποία δεν περιλαμβάνεται το τέλος επιτηδεύματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ), χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
 • Φορολογικό έτος 2018
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος που θα βεβαιωθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
 • Φορολογικά έτη 2015 και επόμενα
Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της εγκυκλίου Ε. 2065/2019, ήτοι 24/06/2019, θα δοθεί και η δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση (χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνουν σε κάποιο από τα πεδία αυτής), προκειμένου να εκδοθεί νέα πράξη προσδιορισμού του φόρου στην οποία δεν περιλαμβάνεται το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ που αναρτήθηκε στις 21/06/2019 έχει επικαιροποιηθεί η εφαρμογή της υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων ως προς την επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα. Η παραπάνω ανακοίνωση ισχύει και για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος, που θα βεβαιωθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
Δηλαδή, οι φορολογούμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων και υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015, 2016, 2017 κατά περίπτωση, χωρίς καμία άλλη ενέργεια. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το φορολογικό έτους 2018 για όσους έχουν υποβάλλει δήλωση. Γι αυτούς που δεν υπέβαλλαν ακόμα δήλωση για το φορολογικό έτος 2018, η αρχική δήλωσή τους εκκαθαρίζεται πλέον χωρίς την βεβαίωση του τέλους επιτηδεύματος.
 • Έναρξη εργασιών προ του έτους 2008
Τέλος, επειδή προ του έτους 2008 η κωδικοποίηση των επαγγελμάτων στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ ήταν διαφορετική σε σχέση με την υφιστάμενη, οι φορολογούμενοι που είχαν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών βάσει της παλιάς κωδικοποίησης δεν εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, αλλά μόνο προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ., όπου απαιτείται να προσκομίζουν, μαζί με το έγγραφο αίτημά τους, και το αποδεικτικό της προηγούμενης έναρξης εργασιών που είχαν πραγματοποιήσει στην οποία περιγράφεται η τότε επαγγελματική τους δραστηριότητα, ώστε να κριθεί από τη Δ.Ο.Υ εάν πρόκειται για ίδιο ή συναφές ή, αντίθετα, διαφορετικό κατ' αντικείμενο επάγγελμα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος σύμφωνα με την ανωτέρω ερμηνεία του ΣτΕ.

4. Απαιτείται Πλήρης Ψηφιοποίηση Φορολογικών Υπηρεσιών

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε μία σύγχρονη και ψηφιακή φορολογική διοίκηση δεν θα έπρεπε να απαιτηθεί καμία απολύτως ενέργεια από τους φορολογουμένους ή τους λογιστές τους, για την επιστροφή των ποσών και την υποβολή των δηλώσεων, περισσότερο δε μάλιστα όταν πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο προήλθε από την ίδια την φορολογική διοίκηση και συγκεκριμένα από τη μη ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων.
Θα έπρεπε, λοιπόν, απλά και μόνον να πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των επιτηδευματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών με τα ποσά της επιστροφής,δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ φορολογούμενων και φορολογικής διοίκησης. Απεναντίας, για ακόμα μια φορά, μεταφέρεται το διοικητικό και οικονομικό κόστος στους φορολογουμένους, στους λογιστές - φοροτεχνικούς, αλλά και στις φορολογικές υπηρεσίες.
Ολοκληρώνοντας, πιστεύουμε ότι η ψηφιοποίηση όλων των φορολογικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την φορολογική διοίκηση για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, αλλά και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των φορολογικών υπηρεσιών.

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Κατασχέσεις για όσους δεν ρυθμίσουν οφειλές ή χάσουν τις δόσεις


Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσίες

Αντιμέτωποι με κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις, λοιπά εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικές καταθέσεις αναμένεται να βρεθούν όσοι φορολογούμενοι δεν εντάξουν στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 τις οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31-12-2018. Κατασχέσεις θα επιβληθούν και σε όσους οφειλέτες εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στη ρύθμιση αλλά στη συνέχεια δεν θα καταφέρουν να είναι συνεπείς με τους όρους της με αποτέλεσμα να τη χάσουν.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορολογούμενοι που αφήνουν ανεξόφλητα ή αρρύθμιστα τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης είναι εκτεθειμένοι ανά πάσα στιγμή στην επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων. 
Πρόσφατα, τέθηκε σε ισχύ μια νέα γενικευμένη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι όροι της οποίας περιλαμβάνονται στα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019. Με τη ρύθμιση αυτή δίδεται η δυνατότητα σε εκατομμύρια φορολογούμενους να εξοφλήσουν τμηματικά έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις οφειλές τους προς την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ και τα τελωνεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31-12-2018. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής οφειλετών στη νέα αυτή ρύθμιση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Όσοι οφειλέτες δεν υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία αυτή καθώς και όσοι υποβάλουν αιτήσεις, ενταχθούν στη ρύθμιση αλλά στη συνέχεια την απολέσουν, λόγω αδυναμίας να τηρήσουν τους όρους της, θα αντιμετωπιστούν πλέον με αυστηρότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης υπό την έννοια ότι θα ληφθούν εναντίον τους όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο χάνεται, με συνέπεια να καθίσταται για τον οφειλέτη που εντάχθηκε σ’ αυτήν υποχρεωτική η άμεση καταβολή ολόκληρου του ανεξόφλητου υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και η Φορολογική Διοίκηση να έχει το δικαίωμα άμεσης επιδίωξης είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία αναγκαστικά μέτρα, εφόσον ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
δ) υποπέσει καθ’ υποτροπή στις ακόλουθες παραβάσεις:
• μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου,
• έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές,
• έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ),
• μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων.
Οι «παγίδες»
Περαιτέρω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η νομοθεσία για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κρύβει πολλές παγίδες για τους οφειλέτες με αρρύθμιστα χρέη. Συγκεκριμένα:
1 Κάθε ΔΟΥ δικαιούται να κατάσχει ακόμη και ακίνητο που ανήκει σε οφειλέτη της, εφόσον το ληξιπρόθεσμο χρέος του προς αυτήν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Αν ένας φορολογούμενος οφείλει στο Δημόσιο ένα ποσό άνω των 500 ευρώ (π.χ. ένα ποσό της τάξεως των 3.000 ευρώ) και δεν έχει καθόλου καταθέσεις στις τράπεζες ούτε κάποια έσοδα ή εισοδήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν για να αποπληρωθεί η οφειλή του, τότε υπάρχει πιθανότητα να πληροφορηθεί ότι εκδόθηκε εντολή για κατάσχεση του σπιτιού του ή κάποιου άλλου ακινήτου που κατέχει. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει δικαίωμα να δεσμεύσει και να κατάσχει ακίνητο ακόμη και για ένα σχετικά χαμηλό χρέος. Το «γράμμα» του νόμου προβλέπει ότι για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ δύνανται να επιβληθούν όλα τα εναλλακτικά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων ακινήτων. Συνεπώς, ο κίνδυνος να μπλέξει σε περιπέτειες με την ακίνητη περιουσία του όποιος χρωστά πάνω από 500 ευρώ στο Δημόσιο και δεν τα ‘χει πληρώσει εμπρόθεσμα ή δεν τα έχει ρυθμίσει σε δόσεις είναι υπαρκτός, έστω κι αν οι πιθανότητες να τον αντιμετωπίσει είναι πάρα πολύ μικρές.
2 Κάθε ΔΟΥ μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση αυτοκινήτου, σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου κατέχει ένας οφειλέτης της, εφόσον αυτός της χρωστάει πάνω από 500 ευρώ. Το όριο ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το οποίο δεν επιτρέπονται κατασχέσεις ακινήτων ισχύει και για τις κατασχέσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ επιτρέπεται στις φορολογικές αρχές να κατάσχουν οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.
Μισθοί, ενοίκια
3  
Για οποιοδήποτε π
οσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο, η αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία (Ε.Μ.ΕΙΣ., Ελεγκτικό Κέντρο, ΔΟΥ ή Τελωνείο) έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης:
α) Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.
β) Το ποσό οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
γ) Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.
δ) Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
ε) Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
στ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.)
ζ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).
η) Ολόκληρα τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η νομοθετική κατοχύρωση του ακατάσχετου των συγκεκριμένων κοινωνικών παροχών. Οι κατασχέσεις των παραπάνω ποσών επιτρέπεται να γίνονται πριν την καταβολή τους στους δικαιούχους-οφειλέτες του Δημοσίου, δηλαδή ενώ τα ποσά αυτά βρίσκονται ακόμη στα χέρια εκείνων που πρόκειται να τα καταβάλουν (στα χέρια τρίτων, δηλαδή στα χέρια των εργοδοτών αν πρόκειται για μισθούς ή των ασφαλιστικών ταμείων αν πρόκειται για συντάξεις ή άλλες παροχές ή στα χέρια των ενοικιαστών αν πρόκειται για ενοίκια ή στα χέρια των αγοραστών αν πρόκειται για ποσά από πωλήσεις, στα χέρια του ΟΠΕΚΑ αν πρόκειται για οικογενειακά επιδόματα κ.λπ.).

Καταθέσεις
4 Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο άνω των 30 ευρώ, η αρμόδια ΔΟΥ έχει δικαίωμα να κατάσχει ποσά από τις καταθέσεις του οφειλέτη στις τράπεζες. Εξαιρούνται ορισμένα κοινωνικά επιδόματα, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης, η διατροφή ανηλίκου τέκνου και κάθε άλλο επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ως «ακατάσχετο» από τη νομοθεσία που το προβλέπει. Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ποσά τέτοιων επιδομάτων κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ για περιορισμό της κατάσχεσης ώστε τα ποσά αυτά να εξαιρεθούν από τα κατασχετέα και να αποδεσμευτούν. 
Ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ 
Πάντως οι οφειλέτες, ακόμη κι αν δεν έχουν ρυθμίσει ή δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα να προστατεύσουν από τον κίνδυνο των κατασχέσεων τα τακτικά καταβαλλόμενα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών ασφαλιστικών επιδομάτων και παροχών, τα οποία δικαιούνται. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε οφειλέτη της Φορολογικής Διοίκησης ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών του σε ένα λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα.
Όμως, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα ΤAXISNET. Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων ή κοινωνικών επιδομάτων οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό τον λογαριασμό στη Φορολογική Διοίκηση, ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.250 ευρώ.

NAFTEMPORIKI.GR
Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Στο 6,66% οι εισφορές για νέους


Τη μείωση των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από την 1η/1/ 2019 για τον κλάδο κύριας σύνταξης στο 6,66%, επί των μικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας μέχρι 25 ετών, από το 13,33% που ήταν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018, ορίζει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
Η μείωση αφορά όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση και ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών τους. Το ποσό που προκύπτει από την καταβολή των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ουσιαστικά πρόκειται για πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών η οποία υπολογίζεται σε 43,29 ευρώ ανά εργαζόμενο κάτω των 25 ετών και αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής αύξησης της μισθολογικής και μη μισθολογικής δαπάνης, από την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των 510,95 ευρώ και την αναπροσαρμογή του στα 650 ευρώ που ισχύει από τον περασμένο Φεβρουάριο.
Πότε ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει επιστροφή εισφορών
Αξίζει να επισημανθεί ότι εάν ο εργοδότης καταβάλλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που ήδη απασχολεί και πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να ζητήσει τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς, από την 01.01.2019 στην περίπτωση που η πρόσληψη έχει προηγηθεί της έναρξης του προγράμματος. Για να γίνει αυτή η διαδικασία της επιστροφής εισφορών ή του συμψηφισμού τους, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς και έχουν υποβάλει ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου του 2019, αλλά χωρίς τη χρήση του ποσοστού της επιδότησης κατά 6,66%, να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών του ΕΦΚΑ, υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ (ΔΜΣΑ).
Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών προσδιορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού και μέχρι τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01/01/ 2019 και εφεξής.
Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Θα πρέπει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
2. Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.
3. Οι εργοδότες των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούν την εργατική νομοθεσία. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
Ποιες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πρόγραμμα
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αποκλείονται από το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών οι εργοδότες των επιχειρήσεων που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 το Ν.4488/2017. Συγκεκριμένα:
1. Αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, οι επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Προσοχή. Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων διαχείρισης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω επιδότηση εργοδοτικών εισφορών αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους).
Του Στέλιου Παπαπέτρου
@naftemporiki.gr

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

Η μεγάλη παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης - Πώς μπορούν να την αποφύγουν οι φορολογούμενοι

Η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται....
 με αργούς ακόμα ρυθμούς, αλλά από τις αρχές του επόμενου μήνα αναμένεται να ενταθεί, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος φορολογουμένων θα πρέπει να τις υποβάλλει έως τις 30 Ιουνίου.

Η διαδικασία σε σχέση με πέρσι δεν έχει μεγάλες διαφορές , όπως δεν έχει καμία διαφορά η μεγαλύτερη παγίδα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι και είναι αυτή των τεκμηρίων διαβίωσης.

Για άλλη μία χρονιά λοιπόν θα εφαρμοστούν τα τεκμήρια, όπως αναλύονται στα άρθρα 31 και 32 του Ν. 4172/2013. Χαρακτηριστικά ο νόμος αναφέρει ότι ο φορολογούμενος που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το τεκμαρτό εισόδημά του είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά του.

Τα τεκμήρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι:

 • Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, άρθρου 31 Ν. 4172/2013 (χρήση Ι.Χ., οικίας, βάρκας- σκάφους, πισίνας, ιδιωτικού σχολείου, οικιακής βοηθού), καθώς και το ελάχιστο 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τον έγγαμο.
 • Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, άρθρου 32 Ν. 4172/2013 (οχημάτων, σκαφών, επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων, μετοχών, επενδυτικών προϊόντων, ακινήτων, ανέγερσης- βελτίωσης ακινήτων, αποπληρωμής- χορήγησης δανείων, δωρεών).

Με την εφαρμογή των τεκμηρίων ο φορολογούμενος αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα :

 • Πληρωμή περισσότερου φόρου, διότι ο φόρος υπολογίζεται στο τελικό εισόδημα που προκύπτει. Ειδικά σε όσους έχουν ατομική επιχείρηση οι διαφορές φόρου είναι υπέρογκες , δεδομένου ότι δεν έχουν αφορολόγητο μέσω των καταναλωτικών αποδείξεων.
 • Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς ζημίας πενταετίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός του υπέρογκου φόρου , χάνουν το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας που έχουν από το παρελθόν και έτσι το φορολογικό κόστος εκτοξεύεται.
 • Απώλεια ή συρρίκνωση επιδομάτων. Η βάση υπολογισμού των περισσότερων επιδομάτων είναι το τελικό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο μεγαλώνει όπως προαναφέραμε λόγω των τεκμηρίων. Τρανταχτό παράδειγμα είναι το επίδομα τέκνων, το επίδομα ενοικίου , αλλά και το κοινωνικό μέρισμα όπως εφαρμόστηκε τα τελευταία δύο χρόνια.
 • Απώλεια δικαιώματος εφαρμογής κοινωνικών παροχών , χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος , όπου αρκετοί το χάνουν έμμεσα λόγω εφαρμογής τεκμηρίων.

Το ερώτημα που αυτόματα γεννάται είναι πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ζημιά από την παγίδα των τεκμηρίων.

Τρόποι αντιμετώπισης, έστω και λίγοι, υπάρχουν κι αυτούς θα αναλύσουμε ευθύς αμέσως:

Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών

Είναι ίσως ο βασικότερος τρόπος άμυνας του φορολογούμενου, αλλά προδιαθέτει μία εμπεριστατωμένη μελέτη από κάποιον ειδικό, δεδομένης της πολυνομίας του παρελθόντος. Για να δούμε εάν υπάρχει κεφάλαιο το οποίο μπορούμε να επικαλεστούμε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν πίνακα στον οποίο θα συμπληρώσουμε όλα τα εισοδήματα τα οποία έχουμε αποκτήσει στο παρελθόν από οποιαδήποτε πηγή, καθώς επίσης και όλες τις δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και τις τεκμαρτές, όπως ορίζονταν την κάθε χρονιά στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η διαφορά των θετικών στοιχείων από αυτή των αρνητικών είναι το κεφάλαιο που μπορούμε να επικαλεστούμε προς ανάλωση.

Δεν υπάρχει περιορισμός στα έτη που μπορεί να επικαλεστεί κάποιος φορολογούμενος μέσω της μελέτης, αλλά σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις που επικαλούνται θα πρέπει να είναι συνεχόμενες και να φτάνουν μέχρι το φορολογικό έτος 2017, την προηγούμενη δήλωση δηλαδή.

Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών

Στην περίπτωση που το κεφάλαιο προς ανάλωση δεν επαρκεί, δεδομένου ότι μπορεί να έχει μηδενιστεί μέσω των τεκμηρίων των τελευταίων 8 ετών, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει συμπληρωματικές δηλώσεις, περιλαμβάνοντας τα εισοδήματα που είχε στο παρελθόν και δεν είχε αναφέρει στις δηλώσεις του, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό από τον νόμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι οι τόκοι καταθέσεων που μέχρι τη χρήση 2012 δεν ήταν υποχρεωτικό να αναφερθούν στη δήλωση. Σε αυτήν την περίπτωση η συμπληρωματική δήλωση γίνεται στο τελευταίο έτος που δεν έχει παραγραφεί, το οικονομικό έτος 2014 δηλαδή, με την εισφορά αλληλεγγύης να εφαρμόζεται μόνο στα έτη που προκύπτει από τον νόμο. Βέβαια, ο φορολογούμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν είχαν δηλωθεί στο παρελθόν.

Υποβολή κοινής δήλωσης από έγγαμους κι όχι χωριστής

Δεδομένου ότι η επίκληση όλων των οικογενειακών εισοδημάτων της χρήσης 2018, αλλά και του παρελθόντος, μπορεί να γίνει μόνο σε κοινή δήλωση του ζευγαριού, καλό θα είναι να επιλέγεται η υποβολή κοινής δήλωσης κι όχι χωριστής. Εάν παρά ταύτα επιλεγεί η χωριστή, θα πρέπει να γίνει μετά από προσεκτική μελέτη για να μην προκύψει φορολογικό κόστος μέσω των τεκμηρίων.

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών

Από τον νόμο προβλέπεται μείωση του ποσού των τεκμηρίων διαβίωσης, αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών για τους συνταξιούχους που είναι άνω των 65 ετών. Η μείωση αυτή είναι της τάξεως του 30% και επιτυγχάνεται με τη συμπλήρωση του κωδικού 013 ή 014 του εντύπου Ε1 του φορολογούμενου. Με την εφαρμογή της μείωσης συρρικνώνεται ουσιαστικά το τεκμαρτό εισόδημα, άρα και το ενδεχόμενο κόστος.

Κάτοικοι εξωτερικού

Τα τεκμήρια διαβίωσης του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013, δεν εφαρμόζονται σε φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό. Επίσης, τα τεκμήρια του άρθρου 32 του Ν. 4172/2013 εφαρμόζονται μόνο όταν προκύπτει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί όμως αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να έχει προηγηθεί η μεταβολή φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου προσκομίζοντας μία σειρά δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αμφισβήτηση τεκμηρίων από τον φορολογούμενο

Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης που προσδιορίζεται, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών που τον βαραίνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.

Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,

ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού κι έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και

ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια το τεκμήριο δεν χάνεται, αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.

Διορθωτικές κινήσεις

Εκτός όλων των ανωτέρω, οι φορολογούμενοι μπορεί να έχουν φροντίσει να κάνουν ενέργειες μέσα στο φορολογικό έτος, ώστε να «διορθώσουν» τη φορολογική τους εικόνα σε σχέση με τα τεκμήρια, μετά από ανάλογη μελέτη φυσικά.

Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι:

 • Οι εκατέρωθεν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των μελών της οικογένειας.
 • Οι δωρεές χρημάτων από τον γονέα προς το τέκνο και ανάποδα.
 • Η δήλωση ακινησίας του αυτοκινήτου με την κατάθεση των πινακίδων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 • Η διακοπή παροχής ρεύματος σε κάποιο ακίνητο, ώστε να μπορεί να δηλωθεί κενό για κάποιο διάστημα
 • Άλλες τέτοιες παρόμοιες ενέργειες που μπορούν να μοιράσουν καλύτερα το βάρος των τεκμηρίων, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή τους.

ENIKOS.GR

Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Πώς θα ενταχθείτε στις 120 δόσεις για χρέη στην εφορίαΗ ρύθμιση θα είναι ανοιχτή σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους

Με εισοδηματικό κόφτη αλλά ανοιχτή σε όλους τους φορολογουμένους που έχουν χρέη στην Εφορία θα είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θα φθάσει στη Βουλή μετά τις 6 Μαΐου μαζί με τη ρύθμιση των οφειλών στα Ταμεία. Η  ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβληθούν αιτήσεις σχεδιάζεται να ανοίξει λίγες ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές.

Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν και όσοι είναι σήμερα ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση, π.χ. στην πάγια των 12 δόσεων και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν και να επαναρυθμίσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους σε περισσότερες και μικρότερες μηνιαίες δόσεις. Για παράδειγμα, φορολογούμενος έχει εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 3.500 ευρώ. Εχει εξοφλήσει τις τέσσερις πρώτες δόσεις καταβάλλοντας μέχρι τώρα 1.170 ευρώ, περιορίζοντας την αρχική οφειλή στα 2.330 ευρώ. Το ποσό αυτό θα έχει τη δυνατότητα να το εντάξει στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και να κερδίσει περισσότερες και μικρότερες δόσεις. Ωστόσο, ο αριθμός των δόσεων θα εξαρτηθεί από το ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου.

Εχουν δικαίωμα

Η ρύθμιση θα είναι ανοιχτή σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις, όσους έχουν κλείσει τα βιβλία τους και έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Από το νέο σχήμα θα εξαιρεθούν μόνο όσοι τελεσίδικα έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν.3869/2010). Επίσης θα μπορούν να υπαχθούν και όσοι είναι σήμερα ενταγμένοι στη ρύθμιση των 12 δόσεων, καθώς στη νέα διάταξη θα προβλέπεται η υπαγωγή του υπολοιπόμενου ποσού οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη δυνατότητα αυτή θα εξαιρεθούν οι οφειλές που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015.

Το υπουργείο Οικονομικών οριστικοποιεί τις διατάξεις της νέας έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς την Εφορία η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα και έως τις 10 Μαΐου και αφού παρουσιαστεί στους επικεφαλής των δανειστών οι οποίοι θα βρίσκονται στην Αθήνα 6, 7 και 8 Μαΐου για την τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση.

Τι θα προβλέπεται

Το νέο σχήμα για την εξόφληση των φορολογικών χρεών σε έως 120 δόσεις, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

1 Κριτήρια. Η ρύθμιση θα συνοδεύεται μόνο με εισοδηματικά κριτήρια. Οφειλέτες με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα εντάσσονται στη ρύθμιση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κόφτης του εισοδήματος. Το κριτήριο του εισοδήματος θα ενεργοποιείται για τους οφειλέτες με ετήσια εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.

2Δόσεις: Οι δόσεις θα ξεκλειδώνουν ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος. Ειδικότερα, ο αριθμός των δόσεων θα συνδέεται με τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη και θα υπολογίζεται με βάση έναν μαθηματικό τύπο, έναν αλγόριθμο. Για παράδειγμα φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και οφειλή στην Εφορία 10.000 ευρώ, θα μπορεί να εξοφλήσει το χρέος του σε 100 δόσεις των 100 ευρώ, δηλαδή να διαθέτει το 8% του εισοδήματός του τον χρόνο για να αποπληρώσει το χρέος τους προς την Εφορία. Οσο αυξάνεται το εισόδημα τόσο θα αυξάνεται και το ποσοστό της ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής και θα μειώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων. Για έναν φορολογούμενο με εισόδημα 20.000 ευρώ ο οποίος χρωστά 8.000 ευρώ στην Εφορία, με βάση τον αλγόριθμο υπολογίζεται ότι θα μπορεί να δίνει το 12% του εισοδήματός του ή 2.400 ευρώ τον χρόνο για να εξοφλήσει τμηματικά την οφειλή του. Στην περίπτωση αυτή το χρέος θα εξοφληθεί σε 40 μηνιαίες δόσεις ή σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες.

3Ελάχιστη δόση. Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα κινείται μεταξύ 25 - 30 ευρώ με μέγιστο αριθμό τις 120.

4Προστατευόμενα μέλη. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει εξαρτημένα μέλη στην οικογένειά του, το ποσοστό εξόφλησης της οφειλής ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα θα περιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

5Επιτόκιο ρύθμισης: Οι δόσεις επιβαρύνονται με τόκο 5% ετησίως.

6Εκπτώσεις: Κούρεμα κύριας οφειλής δεν προβλέπεται. Προβλέπεται διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Επίσης θα κουρευτεί το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

7Τρέχουσες φορολογικές οφειλές: Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές του πρώτου τετραμήνου του 2019. Δηλαδή έχουν εξοφλήσει τον ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρο μισθωτών υπηρεσιών κ.λπ.

8Οφειλές που ρυθμίζονται: Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι και το τέλος του 2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση της Εφορίας.

9Απώλεια της ρύθμισης: Η ρύθμιση θα χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο δόσεις όπως επίσης και οι βεβαιωμένες οφειλές του 2019. Η απώλεια της ρύθμισης θα έχει ως συνέπεια την αναβίωση της οφειλής και όλων των προσαυξήσεων και προστίμων.

10 Φορολογική ενημερότητα: Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεις καταθέσεων, περιουσιακών στοιχείων) και χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας διάρκειας δύο μηνών.

tanea.gr