Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2021

Καθεστώς ασφάλισης συγγενών σε επιχειρήσεις

Εικόνα
  Ένα συνηθισμένο ερώτημα που γίνεται σε όλους εμάς τους λογιστές από τους επιχειρηματίες είναι το αν είναι υποχρεωτικό και αν ναι υπό ποιες συνθήκες, να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ, συγγενικά τους πρόσωπα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, πηγάζει μέσα από την ανασκόπηση βασικών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά και διαφοροποιείται ανάλογα με την νομική μορφή μιας επιχείρησης. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση του σημερινού θέματος μας με την βασική παραδοχή πως στα νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κ.λπ.), η ασφάλιση συγγενικών προσώπων οποιουδήποτε βαθμού, αλλά και συζύγων, πραγματοποιείται όπως ακριβώς και για τα υπόλοιπα τρίτα πρόσωπα. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως το νομικό πρόσωπο, είναι υποχρεωμένο βάσει εργατικής νομοθεσίας να ασφαλίσει το σύζυγο ή συγγενικό πρόσωπο με μερική, εκ περιτροπής ή πλήρη απασχόληση, κατόπιν σχετικής συμφωνίας. Τα δεδομένα αλλάζουν πλήρως, όταν μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις . Κωδικοποιώντας τις βασικές διατάξεις της νομοθεσίας, ως προς

Νέα Αναπτυξιακά προγράμματα με όχημα τον Α.Ν 4399/2016, λήξη υποβολής 30/7/2021

Εικόνα
  Ανακοινώθηκαν δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016   Απευθύνονται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια.  1η Προκήρυξη: « Γενική Επιχειρηματικότητα ».  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  έως 30 Ιουλίου 2021 .   Προκήρυξη 2η Προκήρυξη: « Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις » Προθεσμία υποβολής έως 30 Ιουλίου 2021   Προκύρηξη 3η Προκήρυξη: « Μηχανολογικός Εξοπλισμός » Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 . Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.   Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της κάθε πρότασης ορίζεται με βάση το μέγεθος και την φύση του φορέα: 1.        για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€ 2.        για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000€ 3.        για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό τ