Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Δαπάνες που εκπίπτουν από τα κέρδη των επιχειρήσεων

Μεγάλη κουβέντα γίνεται αυτήν την περίοδο για τις εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες που μειώνουν τα κέρδη των επαγγελματιών, επιχειρήσεων και αγροτών.

Δυστυχώς για πολλούς από τους άμεσα εμπλεκόμενους (επιχειρήσεις και λογιστές) οι δαπάνες αυτές είναι στο μικροσκόπιο του φορολογικού ελέγχου και αποτελούν το τρωτό σημείο των βιβλίων μιας επιχείρησης που θέλει να έχει καλή εικόνα και να σταθεί με αξιοπιστία απέναντι στην εφορία (όταν και εάν του χτυπήσει την πόρτα)   

Κριτήρια εκπιπτόμενων δαπανών
 • Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης
 • Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.
 • Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Ενδεικτικά:
 1. Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον αυτές έχουν καταβληθεί στα ταμεία. Επισημαίνεται ότι οι αμοιβές δεν απαιτείται να εξοφλούνται σε τραπεζικά ιδρύματα για να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά η καταβολή τους κατοχυρώνει την καταβολή τους σε περίπτωση εργασιακής διαφοράς.
 2. Έξοδα διατροφής, ένδυσης και διαμονής προσωπικού.
 3. Ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματία.
 4. Αποζημιώσεις απολυθέντων υπαλλήλων.
 5. Αμοιβές προς άλλους ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών, μηχανικών κ.λ.π.).
 6. Αμοιβές προς τρίτους οι οποίοι λόγω ύψους αμοιβών δεν εκδίδουν οι ίδιοι φορολογικά στοιχεία (καθαρίστριες, ευκαιριακά απασχολούμενοι κ.λ.π.)
 7. Ασφάλιστρα για την ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων, πυρός, αστικής ευθύνης, μεταφορικών μέσων κ.α.
 8. Ενοίκια επαγγελματικών εγκαταστάσεων με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην ΓΓΠΣ (taxis net).
 9. Τεκμαρτό μίσθωμα επί ιδιοχρήσεως (εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα )
 10. Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης
 11. Έξοδα μεταφοράς προσωπικού και υλικών αγαθών με μεταφορικά με μέσα τρίτων
 12. Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, έστω και αν το τηλέφωνο ή ο μετρητής έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 13. Ταχυδρομικών υπηρεσιών – σταθερών τηλεφώνων, ADSL γραμμές
 14. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας (στο βαθμό που αυτές χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της επιχείρησης)
 15. Αποθήκευσης, φύλαξης, εκθέσεων
 16. Έξοδα Γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα, αναλώσιμα, υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων )
 17. Καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας, φαρμακείου
 18. Κοινόχρηστα
 19. Προμήθειες τραπεζών
 20. Προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσιτείες, κλπ.
 21. Δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων
 22. Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. ισολογισμών
 23. Κρατήσεις, φόροι – τέλη (υπό προϋποθέσεις)
 24. Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
 25. Έξοδα συνδρομών και συντήρησης ιστοσελίδων
 26. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις (ΤΕΕ, σύλλογοι κλαδικοί, σύλλογοι εργασιακοί, επιμελητήρια)
 27. Χορηγίες (υπό προϋποθέσεις)
 28. Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
 29. Έξοδα διανυκτερεύσεων και διατροφής πελατών κ.λ.π. (υπό προϋποθέσεις)
 30. Διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινούνται μακριά από την έδρα τους στα πλαίσια της εκτέλεσης της εργασίας
 31. Έξοδα διαφημίσεων.
 32. Οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή τους πελάτες.
 33. Οι κρατήσεις 2% υπέρ του ΤΕΕ επί μελετών και επιβλέψεων τεχνικών έργων, Κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 1% υπέρ Ε.Μ.Π.
 34. Δαπάνες με αποδείξεις λιανικής μέχρι 100 € περνάνε στα επαγγελματικά έξοδα.
 35. Οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων. Προϋπόθεση για την αναγνώριση προς έκπτωση των ανωτέρω δαπανών είναι η χρησιμοποίηση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών. Συνεπώς στην περίπτωση που τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα εξυπηρετούν ατομικές και οικογενειακές ανάγκες αυτού, κανένα ποσό από τις ανωτέρω δαπάνες των αυτοκινήτων δεν θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Η διαπίστωση αν τα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για τις επαγγελματικές ανάγκες του επιχειρηματία και σε ποια έκταση είναι θέμα πραγματικό και σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα εξετάζεται με την επιβαλλόμενη αντικειμενικότητα από το λογιστή.
 36. Μισθώματα Leasing (με ιδιαίτερο χειρισμό)
 37. Δαπάνη τόκων δανείου (εφόσον τα ποσά αφορούν την επιχείρηση).
 38. Αγορά και βελτίωση πάγιου εξοπλισμού. Πάγιος εξοπλισμός θεωρείται κάθε αγαθό που έχει την έννοια της επένδυσης και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα του ενός έτη. Η αξία του εξοπλισμού αυτού τίθεται σε τμηματική έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης με βάση του συντελεστές που ορίζονται από τη νομοθεσία. Εφάπαξ μέσα στη χρήση μπορούν να εκπέσουν αγορές παγίων έως €1500 καθώς και έξοδα επισκευής και συντήρησης αυτών.
 39. Δαπάνες των οποίων η καθαρή αξία υπερβαίνει τα €500 θα πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού, αλλιώς η δαπάνη δεν θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Η μη χρήση τραπεζικού λογαριασμού στις ανωτέρω συναλλαγές συνεπάγεται την επιβολή προστίμων.

Φορολογική Αναμόρφωση
Σύμφωνα στην παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν 2873/2000 προβλέπεται:  « 3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. 


(Καλό κουράγιο στην μετάφραση)

Καρκέλης Βασίλης 
Λογιστής - Φοροτεχνικός 


Φορολογικός χειρισμός των κερδών από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα το 2019Εισαγωγή


Η φορολόγηση των κερδών που προέρχονται από διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα αφορά αρκετούς Έλληνες φορολογούμενους. Στα πλαίσια της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων του 2019, επιχειρείται μία εμπεριστατωμένη ανάλυση της φορολογίας των κερδών από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα.

Σημειώνεται ότι σημαντικές μεταβολές στο φορολογικό χειρισμό των εν λόγω εισοδημάτων έλαβαν χώρα με την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), ήτοι από 01/01/2014. Οι συγκεκριμένες διατάξεις, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκαν, ερμηνεύτηκαν κυρίως από την ΠΟΛ 1032/2015.

Κέρδη από πώληση μετοχών


Η βασική διάκριση στο φορολογικό χειρισμό των κερδών από αγοραπωλησία μετοχών έγκειται στο αν οι μετοχές είναι εισηγμένες ή μη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Στην πρώτη περίπτωση (εισηγμένες μετοχές), τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση μετοχών (<0,5%) απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος. Παρόλα αυτά, τα εν λόγω κέρδη συμπληρώνονται στη φορολογική δήλωση ως απαλλασσόμενο ποσό ώστε να επιβληθεί η αναλογούσα εισφορά αλληλεγγύης.

Αναφορικά με τις μετοχές ή τα μερίδια μη εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα ή εξωτερικό, το κέρδος από την πώλησή τους υπόκειται σε φόρο υπεραξίας, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής ή το χρόνο κτήσης των μετοχών.

Κέρδη από πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων


Το εισόδημα από ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια της ΕΕ (ή του ΕΟΧ) απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και για το κέρδος που προκύπτει από την αγοραπωλησία των μεριδίων τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η απαλλαγεί παρέχεται μόνο για τις επενδύσεις σε «Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες» (ΟΣΕΚΑ ή UCITS) και δεν καλύπτει όλο το εύρος των αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Στον αντίποδα, η υπεραξία από την εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ με έδρα σε τρίτες χώρες φορολογείται με 15%, ελλείψει απαλλακτικής διάταξης.

Κέρδη από πώληση ομολόγων


Οι δύο κύριες κατηγορίες ομολόγων περιλαμβάνουν τα κρατικά και τα εταιρικά ομόλογα, αν ο εκδότης είναι η κυβέρνηση ή κάποια ιδιωτική επιχείρηση αντίστοιχα.

Το κέρδος από τη μεταβίβαση κρατικών ομολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής, φορολογείται με συντελεστή 15%. Αντίθετα, η υπεραξία από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων που εκδόθηκαν στην Ελλάδα ή στην ΕΕ (ή στον ΕΟΧ) απαλλάσσεται του φόρου υπεραξίας.

Κατ’ εξαίρεση, τα κεφαλαιακά κέρδη από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λόγω αναδιάταξης του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας και την εισφορά αλληλεγγύης.

Στη συγκεκριμένη διάταξη δεν εμπίπτει η τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αξίας κτήσης των εταιρικών ομολόγων, κατά την ημερομηνία λήξης τους, λόγω απόκτησής τους στη δευτερογενή αγορά. Η συγκεκριμένη διαφορά δεν νοείται ως υπεραξία.

Εισόδημα από μερίσματα, τόκους και τοκομερίδια


Το εισόδημα από μερίσματα που αποκτήθηκαν το 2018 φορολογείται με συντελεστή 15%, ο οποίος παρακρατείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των μετόχων. Αναφορικά με τα μερίσματα αλλοδαπών εταιρειών, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υποχρεούνται να τα περιλαμβάνουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, ενώ δύνανται να συμψηφίσουν το φόρο που κατέβαλαν στην αλλοδαπή (άρθρο 9 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ 1026/2014). Ο φορολογικός συντελεστής για διανομές μερισμάτων που θα λάβουν χώρα από 01/01/2019 περιορίζεται σε 10%.

Το εισόδημα που αποκτά ένας φορολογούμενος από τόκους και τοκομερίδια (κουπόνια) εταιρικών ομολόγων, υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 15%. Αντίθετα, οι τόκοι που λαμβάνονται από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, αλλά συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης.

Πρακτικά παραδείγματα


1. Ένας επενδυτής κατέχει εταιρικό ομόλογο της ελληνικής εταιρείας Α, ονομαστικής αξίας 1.000€ με απόδοση 10% ετησίως. Απέκτησε το συγκεκριμένο ομόλογο έναντι 900€ στη δευτερογενή αγορά στις 01/01/2014 και το πούλησε στις 31/12 του ίδιου έτους έναντι 950€, αφού έλαβε το τοκομερίδιο που του αναλογούσε.

Ο επενδυτής θα φορολογηθεί με 15% επί του κουπονιού το οποίο ανέρχεται σε 100€ (1.000€ * 10%), ενώ η φορολογία του είναι 15€ (100€*15%). Η υπεραξία ύψους 50€ που προέκυψε από την αγοραπωλησία του ομολόγου στη δευτερογενή αγορά απαλλάσσεται από το φόρο υπεραξίας κεφαλαίου.

2. Ένας επενδυτής αγόρασε στις 05/03/2014 10 μερίδια διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου οργανισμού με έδρα στα νησιά Μάρσαλ, έναντι 10.000€. Στις 22/10 του ίδιου έτους αποφάσισε να πουλήσει τα μερίδια που κατείχε έναντι 11.500€.

Δεδομένου ότι η έδρα του ΟΣΕΚΑ βρίσκεται σε χώρας εκτός της ΕΕ και συγκεκριμένα σε μη συνεργάσιμο κράτος, η υπεραξία από τη μεταβίβαση των τίτλων υπόκειται σε φορολογία 15%, η οποία υπολογίζεται σε 225€ με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Σημειώνεται ότι φορολογούμενοι που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού δεν υπόκεινται στο συγκεκριμένο φόρο καθώς φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή.

Σύνοψη και συμπεράσματα


Κατά τη συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγχει τα εισοδήματα που έλαβε από τα χαρτοφυλάκιά του. Η ανάλυση πρέπει να πραγματοποιείται ανά χρεόγραφο και τύπο εισοδήματος λόγω του διαφορετικού φορολογικού χειρισμού που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Φορολογία 15% ως απόδοση κεφαλαίου

Φορολογία 15% ως υπεραξία

Απαλλαγή φορολογίας

Τόκοι καταθέσεων, μερίσματα

Πώληση μη εισηγμένων μετοχών

Πώληση εισηγμένων μετοχών (με ποσοστό κάτω του 0,5%)

Τοκομερίδια (κουπόνια) ομολόγων (πλην ΟΕΔ και ΕΓΕΔ)

Υπεραξία κρατικών ομολόγων

Τόκοι ΟΕΔ και ΕΓΕΔ

Υπεραξία εταιρικών ομολόγων ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ

Λοιπές αποδόσεις

Πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ εκτός ΕΕ

Πώληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ εντός ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ

Κέρδη από παράγωγα και συνάλλαγμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ε1  περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί για τη συμπλήρωση των σχετικών εισοδημάτων, είτε προέρχονται από την ημεδαπή είτε από την αλλοδαπή.

Κλείνοντας, σε περίπτωση ελέγχου απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων που δικαιολογούν τα συμπληρωθέντα ποσά, ενώ όταν πρόκειται για έγγραφα αλλοδαπής προέλευσης απαιτείται πιστή μετάφραση και ικανοποίηση των όρων γνησιότητας (apostile, προξενική θεώρηση κτλ.).

Πηγή:Τaxexperts.gr

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Το BR(EXIT) εκτυλίσσεται σε ανατολίτικο παζάρι


Tι θέλουν τελικά οι Βρετανοί από το Brexit;

Οι Βρετανοί δεν θέλουν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχουν προηγουμένως καταλήξει σε μία συμφωνία με τις Βρυξέλλες. Αυτό είναι σαφές έπειτα από τη χθεσινή ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο. Δεν θέλουν όμως ούτε τη συμφωνία, στην οποία κατέληξε η πρωθυπουργός τους Τερέζα Μέι έπειτα από δύο χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Επίσης σαφές, έπειτα από δύο ψηφοφορίες στη βουλή – η πρώτη τον Ιανουάριο, η δεύτερη την Τρίτη – όπου με μεγάλη πλειοψηφία είπαν κατηγορηματικά «όχι». Ο χρόνος όμως δεν σταματά. Ακόμη και αν απόψε, σε μία ακόμη «ιστορική» ψηφοφορία, αποφασίσουν να παρατείνουν για λίγο ακόμη το Brexit, μετά την καταληκτική τυπικά 29η Μαρτίου, πρέπει να πάρουν μία απόφαση. Το ερώτημα που θέτουν οι Βρυξέλλες – και όχι μόνο – είναι τι πραγματικά προσδοκούν οι Βρετανοί βουλευτές.

Γιατί είναι τόσο περίπλοκο το Brexit;

Ένας λόγος που το αφήγημα του Brexit γίνεται τόσο περίπλοκο είναι διότι, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται έξω από τον μικρόκοσμο του βρετανικού κοινοβουλίου, οι Βρετανοί βουλευτές δεν ξέρουν τι πραγματικά θέλουν. Για την ακρίβεια, είναι η παντελής ασυμφωνία χαρακτήρων που καθιστά αυτό το διαζύγιο θυελλώδες: τόσο πολλές διαφορετικές απόψεις, ώστε φαντάζει σχεδόν αδύνατον αυτό το κατακερματισμένο κοινοβούλιο, με τις αντικρουόμενες φωνές ακόμη και εντός των κομμάτων, να καταφέρει να βαδίσει σε μία κοινή γραμμή για την έξοδο της χώρας από την Ένωση, σχολιάζει η Liberation.

EURONEWS
Bρετανικό Kοινοβούλιο: Απορρίφθηκε το no-deal Brexit
Ίσως από τις ελάχιστες φορές που θα καταφέρουν να συμφωνήσουν, οι Βρετανοί βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν απόψε υπέρ μίας παράτασης του Brexit. Σε κάθε περίπτωση, η Τερέζα Μέι τόνισε για μία ακόμη φορά χθες το βράδυ ότι εάν δεν ψηφιστεί κάποια συμφωνία έως τις 29 Μαρτίου, η άτακτη έξοδος της χώρας από την Ε.Ε. παραμένει ένα πολύ πιθανό σενάριο, με ό,τι ολέθριες συνέπειες θα έχει αυτό για τη βρετανική οικονομία. Εξ ου και η ίδια προτίθεται να επιμείνει στη συμφωνία της φέρνοντας τη για τρίτη φορά στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει βάσει των όρων αυτής της συμφωνίας της Μέι με τις Βρυξέλλες, λίγα επί της ουσίας θα αλλάξουν,  τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ένα βασικό κομμάτι της συμφωνίας είναι η λεγόμενη μεταβατική περίοδος των 21 μηνών από την ημέρα που η χώρα θα ανοίξει την πόρτα της Ε.Ε.: το εμπόριο θα συνεχίσει να πραγματοποιείται περίπου όπως σήμερα και οι πολίτες θα συνεχίσουν να μπορούν να κινούνται ελεύθερα μεταξύ των χωρών σαν να ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα μέλος της Ε.Ε. Η λογική αυτής της μεταβατικής περιόδου είναι να επιτρέψει στη Βρετανία και την Ε.Ε. να καταλήξουν σε μία μόνιμη εμπορική σχέση.

Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα των βουλευτών κατά της συμφωνίας;

Στην πλειονότητά τους, οι Βρετανοί βουλευτές ανησυχούν για το τι μέλλει γενέσθαι για τη χώρα μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου. Ξεκινώντας από το ακανθώδες θέμα του backstop (το λεγόμενο δίχτυ ασφαλείας για την αποφυγή των σκληρών ιρλανδικών συνόρων), μία μεγάλη μερίδα βουλευτών ανησυχεί ότι η χώρα θα εξακολουθήσει να τελεί «υπό τον ζυγό» της Ένωσης, δέσμια των κοινοτικών κανόνων. Και αυτό διότι, εάν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, δεν υπάρξει τελικά εμπορική συμφωνία, Λονδίνου – Βρυξελλών, σε ένα μέρος της χώρας θα διατηρηθεί η τελωνειακή ένωση με την Ε.Ε. Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία θα αποτελούν στο εξής τα χερσαία σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ε.Ε.

Εάν τελικά το άτακτο Brexit δεν αποφευχθεί, δηλαδή η χώρα αποχωρήσει χωρίς μεταβατική περίοδο, δεν θα υππάρξει χρόνος για μία πιο συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία με την Ένωση, όπερ σημαίνει ότι η χώρα θα εμπορεύεται βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως συμβαίνει με πολλές χώρες εκτός της Ε.Ε.

Οι περισσότεροι βουλευτές συνεπώς που απεύχονται και απορρίπτουν το σενάριο της μη συμφωνίας είναι διότι προβλέπουν τις καταστροφικές συνέπειες για τη βρετανική οικονομία, τη σημαντική αναστάτωση στον κλάδο των επιχειρήσεων, τις τεράστιες ουρές των φορτηγών στα σύνορα, τις ελλείψεις σε νωπά προϊόντα και φάρμακα κ.λπ.

Οι Brexiters δεν φοβούνται την «καταστροφολογία»

Υπάρχουν βεβαίως και οι πιο τολμηροί, οι σκληροπυρηνικοί Brexiters, οι οποίοι εκτιμούν ότι όλα αυτά είναι υπερβολές. Πολλοί συνεπώς από εκείνους που πρωτοστάτησαν στην εκστρατεία υπέρ του Brexit το 2016 πιστεύουν μέχρι κεραίας ότι η Βρετανία όχι μόνο δεν θα χαθεί, αλλά θα ευδοκιμήσει από ένα ξεκάθαρο διαζύγιο από την Ένωση, χωρίς τους επιβαρυντικούς κοινοτικούς κανονισμούς.

Επιπλέον, οι «σκληροί» του Brexit φοβούνται ότι τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα καταλήξει ποτέ σε εμπορικές συναλλαγές με άλλες χώρες εάν παγιδευτεί σε μία τελωνειακή ένωση με την Ε.Ε. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η χώρα θα γλιτώσει με αυτόν τον τρόπο και τον «λογαριασμό του διαζυγίου», τα 39 δισ. στερλίνες που θα κληθεί να πληρώσει βάσει των όρων της συμφωνίας της Μέι.

Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό για τους ευρωσκεπτικιστές του Συντηρητικού Κόμματος κυρίως, η παραμονή του no deal Brexit αυξάνει τη διαπραγματευτική δυνότητα της χώρας απέναντι στις Βρυξέλλες, καθώς επιμένουν ότι η Ένωση έχει επίσης πολλά να χάσει από μία άτακτη έξοδο της Βρετανίας.

Οι άλλες απόψεις

Διατυπώνοντα ασφαλώς και άλλες απόψεις. Οι Εργατικοί, για παράδειγμα, επιθυμούν να παραμείνει η Βρετανία στην τελωνειακή ένωση με την Ε.Ε., ενώ ορισμένοι βουλευτές του Τζέρεμι Κόρμπιν, αλλά και μερικοί Τόρις οραματίζονται μία ακόμη στενότερη σχέση με την Ένωση, κατά το πρότυπο της Νορβηγίας.

Εφόσον λοιπόν οι Βρετανοί βουλευτές αδυνατούν να συμφωνήσουν πιο είναι το καλύτερο για τη χώρα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ζητήσουν απόψε μία παράταση. Το πιθανότερο είναι πως θα την έχουν. Αυτό άφησε να εννοηθεί χθες και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ. Το Λονδίνο ωστόσο θα πρέπει να είναι ξακάθαρο στις Βρυξέλλες για ποιον λόγο ζητεί αυτήν την αναβολή – ενδεχομένως για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος. Η βρετανική κυβέρνηση έχει πλέον τη δυνατότητα να αποσύρει εντελώς το Brexit μονομερώς, αν και το κλίμα που επικρατεί επί τους παρόντος στη Βρετανία δεν προμηνύει κάτι τέτοιο.

Της Μάρως Βακαλοπούλου
mvak@naftemporiki.gr

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Ηλεκτρονικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων από τον Μάιο


Προς κατάργηση το Ε9 - Αγοραπωλησίες με διαφάνεια και λιγότερη ταλαιπωρία


Επανάσταση στις μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει το νέο σύστημα ηλεκτρονικής δήλωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων, που η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από τον Μάιο, με στόχο να τεθεί σε καθολική εφαρμογή από τον Οκτώβριο και μετά.

Οι ανατροπές που θα επιφέρει είναι τεράστιες. Μέχρι σήμερα η διαδικασία γίνεται στις ΔΟΥ όπου ανήκει το ακίνητο. Θα πρέπει δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι, αφού υπογράψουν πρώτα τα συμβόλαια στο γραφείο του συμβολαιογράφου, να ξεκινήσουν ένα ταξίδι ταλαιπωρίας για να ολοκληρώσουν την μεταβίβαση πχ ενός εξοχικού που βρίσκεται σε άλλη περιοχή, νομό ή νησί από εκεί όπου ζουν, ψάχνοντας σε ποια εφορία θα πρέπει να πάνε να τα καταθέσουν και να πληρώσουν τον φόρο μεταβίβασης (ή κληρονομιάς, γονικής παροχής κλπ) ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Το βάσανο αυτό από φέτος καταργείται, καθώς όλη η διαδικασία της δήλωσης, υπολογισμού και έκδοσης ταυτότητος οφειλής για τον φόρο που πρέπει να πληρωθεί, θα γίνεται επιτόπου στο γραφείο του συμβολαιογράφου. Μπαίνει τέλος έτσι στα έξοδα, την ταλαιπωρία, αλλά και στο «χαρτοβασίλειο» που επικρατεί στις ΔΟΥ της χώρας, με κούτες και ντουλάπια ολόκληρα γεμάτα δηλώσεις φόρου μεταβίβασης –που θεωρούνται επίσης πηγή αδιαφάνειας και διαφθοράς ενδεχομένως καθώς ουδείς μπορεί να ελέγξει κεντρικά αν όλα δηλώθηκαν και πληρώθηκαν σωστά ή όχι.


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες επαφές μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των συμβολαιογράφων έχουν ήδη υπάρξει, «σε πολύ καλό κλίμα κατ’αρχήν» όπως λέγεται μάλιστα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα και σε μια άλλη κατεύθυνση ακόμη. Σε επόμενο στάδιο, από το 2020 ενδεχομένως, αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μεταβίβασης (ή δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών) θα καταργήσουν και την ανάγκη για δηλώσεις ακινήτων Ε9 που υποχρεωτικά πρέπει να καταθέτουν (εντός αυστηρής διορίας και με την απειλή προστίμου) όλοι όσοι έχουν συναλλαγές σε ακίνητα. Τότε όλες οι αλλαγές που θα δηλώνονται ηλεκτρονικά σε ΑΑΔΕ και Κτηματολόγιο, θα ενημερώνουν άμεσα και την μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων με βάση τα οποία εκδίδεται ο ΕΝΦΙΑ.

protothema.gr

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Επίδομα ενοικίου: Άνοιξε η πλατφόρμα

Επίδομα ενοικίου: Άνοιξε η πλατφόρμα, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να υποβάλετε αίτηση
Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης
Picture 0 for Επίδομα ενοικίου: Άνοιξε η πλατφόρμα, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να υποβάλετε αίτηση
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.epidomastegasis.gr, που δημιούργησε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) (www.idika.gr).

Υπενθυμίζεται ότι το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Η είσοδος γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet, ενώ, όσοι πολίτες επιθυμούν βοήθεια, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Κοινότητας της περιοχής τους.

«Η πλατφόρμα θα βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία, ώστε να υποδέχεται αιτήσεις ανά πάσα στιγμή», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου θα εισπράξουν αναδρομικά το επίδομα από την 1η Ιανουαρίου του 2019, εφόσον έχουν μισθωτήριο από την αντίστοιχη ημερομηνία.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του www.epidomastegasis.gr, κάνοντας χρήση των κωδικών του Taxisnet, ενώ απαιτείται το ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ενώ η καταβολή θα γίνεται κάθε 1η του επόμενου μήνα.

Τα βήματα

 • Είσοδος στην πλατφόρμα με τους κλειδάριθμους του TAXISnet
 • Πιστοποίηση του ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου
 • Θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (προσωπικά, επικοινωνίας, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, σύνθεση νοικοκυριού κ.ά.)
 • Ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώνει τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου του
 • Εφόσον απαιτείται συναίνεση από άλλα μέλη του νοικοκυριού, αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν υποβληθεί η αίτηση

Ποσό Επιδόματος Στέγασης – Διάρκεια χορήγησης


Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται ως ακολούθως:

– Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα

– Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:


Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.

Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης και δύναται να έχει διάρκεια δώδεκα μήνες. Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.

Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.

Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα


Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:


2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

– εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,

– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,

– δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

3. Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για παρελθόντα έτη δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ.

Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης


Η διαδικασία υποβολής της αίτησης αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

1. Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απευθείας είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες.

Τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

1.1 Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.

Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία και τα οποία είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για τον έλεγχο πλήρωσης των κριτηρίων των άρθρων 4, 6 και 14 της παρούσας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων, ιδίως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης(Η.Δ.ΙΚ.Α.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεντρώνονται από την ΗΔΙΚΑ.

1.1 α) Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της (Α.Α.Δ.Ε.). Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης στις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού ζητείται η συναίνεση των ενήλικων μελών του νοικοκυριού μέσω των κωδικών τους TAXISnet. Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

1.1.β) Διαδικασία υποβολής μέσω των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας: ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του ή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου διαμονής, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος, με το οποίο τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται και στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) των φιλοξενούμενων μελών.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. O αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν.

O εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά.

Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στον Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για την τεκμηρίωση της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού.

1.2. Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών: οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αίτηση και τηρούν φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού.

1.3. Μετά την οριστική υποβολή, και σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η πράξη έγκρισης εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

2. Επεξεργασία της αίτησης

Η επεξεργασία της αίτησης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Εγκεκριμένη».

Ο δικαιούχος δεν δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ή να συμμετάσχει ως μέλος σε άλλη αίτηση πριν την πάροδο 6 μηνών από τον μήνα έγκρισης της τελευταίας αίτησης.

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Μη Έγκριση». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας τουτόπου διαμονής, καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Η πράξη έγκρισης δύναται να ανακληθεί κατόπιν αιτήματος από τον δικαιούχο μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής.

Η πράξη έγκρισης δύναται να ανακληθεί αυτοδίκαια: α) σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αστοχίας, β) σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί μονοπρόσωπο νοικοκυριό και γ) σε περίπτωση κατά την οποία κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου.

Οι σχετικές πράξεις έγκρισης, μη έγκρισης και ανάκλησης, φέρουν την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά


1. Για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

2. Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού. Η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1/1/2020. Μέχρι την 31/12/2019 η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.

3. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης είναι:

i. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ)

ii. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

Υποχρεώσεις δικαιούχων


Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων.

γ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.

δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού.

ε) Ενημερώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης του επιδόματος για ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη ισχύος του μισθωτηρίου.

στ) Συμπεριλαμβάνουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Καταβολή του επιδόματος


1. Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το επίδομα δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ή σε περίπτωση αποτυχίας της ταυτοποίησης του μέσω ΑΦΜ.

2. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση, για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή.

Αναστολή καταβολής επιδόματος


1. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται αυτοδικαίως, εάν μέσω των διασταυρώσεων που διενεργεί η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. ή από έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται στο αρμόδιο όργανο του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας ή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. προκύπτει αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού. Ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, για την αναστολή της καταβολής.

2. Τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, όποτε κρίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, διεξάγουν κοινωνική έρευνα και καλούν τους δικαιούχους να παράσχουν διευκρινίσεις. Οι δικαιούχοι δύνανται να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την πραγματική τους κατάσταση κατά το εξάμηνο αναφοράς.

3. Αν μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν προκύψει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού, η παροχή καταβάλλεται αναδρομικά. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία, η πράξη έγκρισης ανακαλείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης.

Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα


Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:

α) Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.

β) Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες,

γ) Μισθώνουν μέρος κατοικίας,

δ) Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

Στην εξαίρεση της παρούσας περίπτωσης δεν υπάγονται και άρα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νοικοκυριά των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν ημερομηνία έναρξης έως και 31/1/2019 και έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.

ε) Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

IN.GR

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2019


Πριν μπούμε στη Σαρακοστή, δύο επιδόματα κάνουν πρεμιέρα, πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Τα επιδόματα αυτά είναι το επίδομα τέκνων και το επίδομα στέγασης που προς το παρόν αφορά μόνο αυτούς που νοικιάζουν α΄ κατοικία κι όχι αυτούς που πληρώνουν δάνειο πρώτης κατοικίας.

Επίδομα τέκνων

Αλλάζει από φέτος ο τρόπος καταβολής του επιδόματος τέκνων από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς οι δικαιούχοι δε θα δουν να πιστώνεται αυτόματα στο λογαριασμό τους η πρώτη δόση του επιδόματος.

Μέχρι και πέρυσι η διαδικασία ήταν η εξής:

Γινόταν η καταβολή της προκαταβολής τον Μάρτιο στους δικαιούχους βάσει των δηλώσεων της προηγούμενης χρονιάς και στη συνέχεια με την υποβολή της νέας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γινόταν η εκκαθάριση του καινούργιου επιδόματος, αφού βέβαια υποβάλλονταν το έντυπο Α21, ώστε να προκύψει η εκκαθάριση του ποσού, βάσει του φορολογητέου εισοδήματος της οικογένειας.

Από φέτος εφαρμόζεται κάτι διαφορετικό:

Η εφαρμογή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της (σ.σ. μέχρι την ώρα που γράφεται το άρθρο δεν είχε ανοίξει) πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατόπιν τούτου, όλοι οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση από τον Μάρτιο, ώστε να γίνει η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, βάσει των εισοδημάτων της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2017. Μετά την υποβολή και εκκαθάριση της νέας δήλωσης, θα γίνει αυτόματα ο επανυπολογισμός βάσει των εισοδημάτων χρήσης 2018. Ανάλογα βέβαια θα γίνει η εκκαθάριση και των δόσεων του επιδόματος.

Αξίζει βέβαια να τονίσουμε ότι εάν η αίτηση υποβληθεί μετά τον Μάρτιο, η 1η δόση δεν θα χαθεί, απλά θα ληφθεί μαζί με τη 2η δόση. Ομοίως όποτε κι εάν υποβληθεί η αίτηση, οι δόσεις που έχουν δοθεί σε άλλους δικαιούχους δεν θα χαθούν, αλλά θα καταβληθούν μαζί με την 1η εκκαθαρισμένη δόση.

Σε παλαιότερο μας άρθρο είχαμε αφιερωθεί στα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος, τα οποία παραμένουν ίδια και φέτος. Ίδια και φέτος βέβαια θα παραμείνει και η γνωστή παγίδα των τεκμηρίων, αφού βάση υπολογισμού θα αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα κι όχι απαραίτητα το πραγματικό.

Αξίζει δε να τονίσουμε ότι στις μονογονεϊκές οικογένειες υπάρχει μία μείωση 1.500 ευρώ στα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τις οικογένειές με δύο γονείς.

Τα τέκνα που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι τα εξής :

Τα ανήλικα τέκνα
Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης (γυμνάσιο, λύκειο, τεχνικές σχολές κ.λπ.)
Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αντίστοιχη ισότιμη σχολή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ.
Τα τέκνα που δεν έχουν περάσει το 24ο της ηλικίας τους και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Τα ανήλικα τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και εφόσον ο πρώην σύζυγος ή η πρώην σύζυγος δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.
Τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και είναι ανήλικα ή δεν έχουν περάσει το 19ο έτος ηλικίας και φοιτούν σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι τα τέκνα που θα γεννηθούν μέσα στο 2019 περιλαμβάνονται κανονικά στην αίτηση, αρκεί να έχει εκδοθεί ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ( ΑΜΚΑ).

Αντίστοιχα, εάν η αίτηση έχει υποβληθεί και προκύψει νέα γέννηση μετά την υποβολή της, η οικογένεια μπορεί να κάνει συμπληρωματική αίτηση για να λάβει το επίδομα και για το νεογνό.

Επίδομα στέγασης

Πρεμιέρα έχουμε και για το πολυπόθητο επίδομα στέγασης, για το οποίο δημοσιεύτηκε η καινούρια απόφαση Δ.13οικ.10747/256/2019, βάσει της οποίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋπόθεσες για τους δικαιούχους.

Για την υπαγωγή των νοικοκυριών θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια (Φορολογητέο εισόδημα)

Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό  Έως 7.000€
Νοικοκυριό με δυο ενήλικα μέλη Έως 10.500€
Νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή με ανήλικο μέλος Έως 14.000€
Νοικοκυριό με τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή με δυο ανήλικα μέλη Έως 17.500€
Νοικοκυριό με πέντε μέλη ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα μέλη Έως 21.000€

Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία έως 120.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε μέλος και έως το ποσό των 180.000€

Κινητή περιουσία νοικοκυριού (Μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό Έως 7.000€
Νοικοκυριό με δυο ενήλικa μέλη Έως 10.500€
Νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή με ανήλικο μέλος Έως 14.000€
Νοικοκυριό με τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή με δυο ανήλικα μέλη Έως 17.500€
Νοικοκυριό με πέντε μέλη ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα μέλη Έως 21.000€

Περιουσιακά τεκμήρια

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού x μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο / 100

Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
Να μην δηλώνονται δαπάνες για αμοιβή πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
Να μην δηλώνονται δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία άνω των 1.500 €
Να μην δηλώνονται δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου δήλωσης Ε1.

Κριτήρια Διαμονής

Όλα τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 5ετια στην ελληνική επικράτεια.


Ποσό Επιδόματος Στέγασης

Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό 70€
Νοικοκυριό με δυο ενήλικα μέλη 105€
Νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή με ανήλικο μέλος 140€
Νοικοκυριό με τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή με δυο ανήλικα μέλη 175€
Νοικοκυριό με πέντε μέλη ή μονογονεϊκή με τρία ανήλικα μέλη 210€

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης:

Το μισθωτήριο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το μισθωμένο ακίνητο θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα, ειδάλλως θα πρέπει έως 31/12/2019 να έχει μεταφερθεί.
Προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού απαιτηθεί υστέρα από την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων, όπως πιστοποιητικό γέννησης ή άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς.
Με την υποβολή και έγκριση της αίτησης ξεκινάει από τον επόμενο μήνα και η καταβολή του επιδόματος με αναδρομική ισχύ από 01/01/2019. Οι δόσεις του Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου- Μαρτίου και Απριλίου θα δοθούν στην 1η εκκαθαρισμένη δόση, αρκεί η αίτηση να έχει υποβληθεί έως τις 30/4.

Ωστόσο, σε περίπτωση αναντιστοιχίας εν μέσω διασταυρώσεων των όσων δηλώθηκαν, γίνεται αναστολή καταβολής του επιδόματος. Εάν κατά τη διασταύρωση διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος νοικοκυριού είναι και σε άλλη αίτηση, τότε το νοικοκυριό δύναται να υποβάλλει αίτηση επιδόματος ενοικίου μετά την πάροδο πέντε ετών και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Τέλος, εξαιρούνται από την υπαγωγή στο επίδομα στέγασης τα νοικοκυριά που υποβάλλουν την αίτηση, αλλά :

Είναι ενταγμένα σε κάποιο άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου
Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες.
Μισθώνουν μέρος κατοικίας κι όχι ολόκληρη την κατοικία.
Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί δωρεάν σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.
Μισθώνουν για κατοικία ακίνητο συγγενών α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου συμφώνου συμβίωσης. Με εξαίρεση όσα μισθωτήρια έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα έως και την 31/01/2019.

Καλό τριήμερο και καλή Σαρακοστή σε όλους!


Πηγή: e-forologia

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Στις 09/03/19 ο ετήσιος Χορός 2019 για τον Άρη ΠαλαιοχωρίουΣας Προσκαλούμε στον ετήσιο χορό 
που συνδιοργανώνουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Παλαιοχωρίου-Λιανοβεργίου ''Φίλιππο''
Καθώς και την ακαδημία μας ποδοσφαίρου "Ηφαιστος"

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει
το Δ.Σ του  Άρη Παλαιοχωρίου
4 νέες e-φαρμογές
H ΑΑΔΕ σχεδιάζει το επόμενο διάστημα την ενεργοποίηση τεσσάρων ηλεκτρονικών εφαρμογών στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου της «ηλεκτρονικής εφορίας». Συγκεκριμένα:

– Η πρώτη εφαρμογή θα επιτρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι ένα μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό με τη διεθνή εγγραφή του (IBAN), στον οποίο θα πιστώνονται τα ποσά της επιστροφής που θα δικαιούται ο φορολογούμενος ή ακόμη και τα κέρδη της φορολοταρίας.

– Η δεύτερη εφαρμογή θα επιτρέπει στους εργοδότες να κάνουν μηνιαία δήλωση των εισοδημάτων των εργαζομένων τους ώστε να μην υπάρχει στο τέλος κάθε χρόνου η καθυστέρηση με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, η οποία με τη σειρά της καθυστερεί και τη διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων.

– Η τρίτη εφαρμογή θα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή μεταβιβάσεων δωρεών και γονικών παροχών που γίνονται μέχρι σήμερα χειρόγραφα επιβαρύνοντας τις εφορίες με γραφειοκρατία.

– Η τέταρτη εφαρμογή αφορά στην ένδειξη «προσωποποιημένη πληροφόρηση» στην ατομική μερίδα του φορολογούμενου όπου αναγράφονται οι κάθε είδους οφειλές του φορολογούμενου. Εφεξής στη συγκεκριμένη υπό εφαρμογή θα αναγράφονται -αν υπάρχουν- και τα ποσά που θα δικαιούται ως επιστροφή. Μάλιστα οι επιστροφές θα αναγράφονται αφού έχει γίνει και ο απαραίτητος αυτόματος συμψηφισμός με τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ.

 Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ένα νέο γύρο συγχωνεύσεων εφοριών με στόχο τη μείωση του κόστους διαχείρισης.

 Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Μειωμένες κατά 50% οι εισφορές για τους νέους κάτω των 25 ετώνΜειωμένες κατά 50% και αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα καταβάλλονται οι εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη από τις επιχειρήσεις για τους μισθωτούς ηλικίας έως 25 ετών που ήδη εργάζονται ή πρόκειται να προσληφθούν, μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.

Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών ισχύει ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών που λαμβάνει ένας μισθωτός κάτω των 25 ετών. Συνεπώς η επιδότηση που αφορά στο 50% του συνολικού εργοδοτικού κόστους για τον κλάδο κύριας σύνταξης, έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών να μειωθεί για τους νέους κάτω των 25 ετών στο 6,66% από το 13,33% που ήταν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018 .

Στην κοινή Υπουργική απόφαση επισημαίνεται ρητά ότι «από το Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 αποκλείονται οι εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία».

Τα βασικά σημεία της απόφασης

Οι λεπτομέρειες της απόφασης που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 681/28.02.2019) προβλέπουν τα ακόλουθα:

Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών, από τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.
Στη ρύθμιση της εντάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς γίνεται με την υποβολή της ΑΠΔ από τον υπόχρεο εργοδότη, με μειωμένη την εργοδοτική εισφορά, για την χρονική περίοδο που αναφέρεται σε αυτή. Ο ΕΦΚΑ ελέγχει απολογιστικά τις προϋποθέσεις και την ορθότητα της υποβληθείσας ΑΠΔ. Ο εργοδότης μπορεί να αιτείται και να λαμβάνει βεβαίωση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Η ανωτέρω μειωμένη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25° έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου, εφόσον παραμένει στον εργοδότη μέχρι τη συμπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01.01.2019.

Αν ο εργοδότης καταβάλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4488/2017 (Α' 137), είτε από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας, είτε από την 01.01.2019 αν η πρόσληψη προηγείται της έναρξης του προγράμματος.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.

Του Στέλιου Παπαπέτρου
spapap@naftemporiki.gr