Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Εικόνα

ΕΞΟΔΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ

Εικόνα
Δαπάνες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Σημαντικής σημασίας για τον επαγγελματία αγρότη αποτελεί η κατανόηση των εξόδων που μπορεί να καταχωρεί στα βιβλία του.

Πολλές φορές, λόγω του φόρτου εργασίας και της πίεσης των καιρικών συνθηκών, αυτό αποτελεί δευτερεύουσας σημασίας ζήτημα και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Πάμε να δούμε λοιπόν την βασική γκάμα των εξόδων που θα πρέπει να αναζητούν οι αγρότες από την καθημερινή του ενασχόληση με την γή :  -Τα «εργατικά έξοδα», εφόσον έχουν πληρωθεί µε «Εργόσηµο» ή έχουν πληρωθεί εισφορές στον Ο.Γ.Α (περίπτωση µετακλητών αλλοδαπών εργατών -υπήκοοι τρίτων χωρών).

-Οι αγορές γεωργικών εφοδίων (φάρµακα, λιπάσµατα, ζωοτροφές κ.λ.π), και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων. Πρέπει να υπάρχει το τιµολόγιο του προµηθευτή και εφόσον η αξία του κάθε τιµολογίου (χωρίς το Φ.Π.Α), είναι µεγαλύτερη από 500 ευρώ, τότε η πληρωµή του πρέπει να έχει γίνει µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής (κατάθεση, επιταγή κλπ).

-Τα ασφάλιστρα της αγροτικής παρ…

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 2017

Εικόνα
Αποτελούν πάντα μία ειδική κατηγορία φορολογουμένων, oι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά και γενικότερα όσοι αποκτούν κάποιο εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση. Δικαίως σε κάποιο βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που έχει ο αγροτικός χώρος, λόγω του μικρού κλήρου, του χαμηλού οικονομικού επιπέδου,  του οικογενειακού χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης, τη διασπορά , την έλλειψη κτηματολογίου και για πολλούς άλλους λόγους. Η συνύπαρξη στην ίδια κατηγορία μεγάλων και μικρών καλλιεργητών, καθιστά πολλές φορές πολύ δύσκολη την υιοθέτηση ενός φορολογικού συστήματος για αυτή την ομάδα φορολογουμένων που και δίκαιο θα είναι και δεν θα επιτρέπει τη διαφυγή μεγάλων ποσών φορολογητέας ύλης. Δυστυχώς η πολιτεία διαχρονικά, δεν ακολούθησε ποτέ ορθολογικές διαδικασίες για τη συζήτηση , διαβούλευση και εφαρμογή  ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος (και) για τους αγρότες, αλλά οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις υπαγορεύονταν από τις εκάστοτε δημοσιονομικές ανάγκες ( Επέκταση φορολο…