ΕΞΟΔΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ
Δαπάνες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Σημαντικής σημασίας για τον επαγγελματία αγρότη αποτελεί η κατανόηση των εξόδων που μπορεί να καταχωρεί στα βιβλία του.

Πολλές φορές, λόγω του φόρτου εργασίας και της πίεσης των καιρικών συνθηκών, αυτό αποτελεί δευτερεύουσας σημασίας ζήτημα και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Πάμε να δούμε λοιπόν την βασική γκάμα των εξόδων που θα πρέπει να αναζητούν οι αγρότες από την καθημερινή του ενασχόληση με την γή : 
-Τα «εργατικά έξοδα», εφόσον έχουν πληρωθεί µε «Εργόσηµο» ή έχουν πληρωθεί εισφορές στον Ο.Γ.Α (περίπτωση µετακλητών αλλοδαπών εργατών -υπήκοοι τρίτων χωρών).

-Οι αγορές γεωργικών εφοδίων (φάρµακα, λιπάσµατα, ζωοτροφές κ.λ.π), και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων. Πρέπει να υπάρχει το τιµολόγιο του προµηθευτή και εφόσον η αξία του κάθε τιµολογίου (χωρίς το Φ.Π.Α), είναι µεγαλύτερη από 500 ευρώ, τότε η πληρωµή του πρέπει να έχει γίνει µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής (κατάθεση, επιταγή κλπ).


-Τα ασφάλιστρα της αγροτικής παράγωγης. Αναγράφονται στην «Ενιαία ∆ήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής», που έχετε υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία χρησιµεύει και σαν παραστατικό της δαπάνης, δεν χρειάζεται δηλαδή τιµολόγιο.

-Η δαπάνη της ∆.Ε.Η., µε αποδεικτικό (παραστατικό), τον λογαριασµό που στέλνει, ο οποίος πρέπει να εκδίδεται στο όνοµα µας.


-Οι αγορές πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης. Έως και 300 ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.) και στο πίσω µέρος αυτής να τίθεται η σφραγίδα του πρατηριούχου και να αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας του εφοδιαζόµενου µε καύσιµα οχήµατος. Πάνω από 300 ευρώ, χρειάζεται τιµολόγιο.


-∆ιάφορα µικροέξοδα (π.χ σύρµατα, ανταλλακτικά, χρώµατα, διάφορα υλικά, κ.λ.π), για τα οποία µπορείτε να έχετε Α.Λ.Π. (και όχι κατ΄ ανάγκη τιµολόγιο), εφόσον η αξίας κάθε συναλλαγής είναι µέχρι 100 ευρώ, υπάρχει γενική περιγραφή του είδους που αγοράστηκε και προκύπτει από το αντικείµενο εργασιών του προµηθευτή.


-Οι τόκοι και έξοδα των δανείων, (καλλιεργητικών, αγοράς γεωργικού εξοπλισµού και αγροτικών εγκαταστάσεων). Γι΄ αυτό κρατήστε τα παραστατικά χρέωσης των τόκων και ζητήστε στο τέλος του έτους καρτέλα (extrait), του δανείου από την Τράπεζα, αν για κάποιον λογαριασµό δεν έχετε βιβλιάριο. Εκεί φαίνονται και οι χρεώσεις τόκων και εξόδων. ∆εν έχει σηµασία πότε συνάφθηκε το δάνειο, σηµασία έχουν οι τόκοι του έτους.


Προσοχή:
Οι αγορές παγίων (π.χ τρακτέρ, µηχανές, παρελκόµενα κ.λ.π), δεν λογίζονται ως έξοδα εφόσον η αξία του καθενός χωριστά είναι µεγαλύτερη από 1.500 ευρώ. Έξοδα είναι οι αποσβέσεις αυτών. (Π.χ αν αγοράσουµε ένα µηχάνηµα αξίας 50.000, θα υπολογίσουµε ως έξοδο 5.000 ανά έτος και για δέκα συνεχόµενα έτη και όχι 50.000 στο έτος της αγοράς). 


Επίσης θα υπολογίσουµε ανάλογα αποσβέσεις (έξοδα) και για τα πάγια που είχαν αγοραστεί σε προηγούµενα έτη.
Αν έχετε χάσει και κάποιο τιµολόγιο, ζητείστε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο από τον προµηθευτή σας.
Οι δαπάνες λογίζονται στην χρονιά που εκδόθηκε το τιµολόγιο και όχι στην χρονιά που πληρώθηκε, αν είναι διαφορετική.

∆εν αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξοδο, οι προσωπικές, οικογενειακές καταναλωτικές δαπάνες και οι δαπάνες ψυχαγωγίας..

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση