Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Ποιες εργασίες υπάγονται στο εργόσημο;

Εικόνα
Βάσει του πιο πρόσφατου νόμου σύμφωνα με το  άρθρο 74 του Ν.4144/2013   οι εργασίες που υπάγονται στο εργόσημο είναι οι εξής: 1.   Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες i. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί) ii. οι κηπουρικές εργασίες iii. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών iv. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες