Δαπάνες που εκπίπτουν από τα κέρδη των επιχειρήσεων

Μεγάλη κουβέντα γίνεται αυτήν την περίοδο για τις εκπιπτόμενες επαγγελματικές δαπάνες που μειώνουν τα κέρδη των επαγγελματιών, επιχειρήσεων και αγροτών.

Δυστυχώς για πολλούς από τους άμεσα εμπλεκόμενους (επιχειρήσεις και λογιστές) οι δαπάνες αυτές είναι στο μικροσκόπιο του φορολογικού ελέγχου και αποτελούν το τρωτό σημείο των βιβλίων μιας επιχείρησης που θέλει να έχει καλή εικόνα και να σταθεί με αξιοπιστία απέναντι στην εφορία (όταν και εάν του χτυπήσει την πόρτα)   

Κριτήρια εκπιπτόμενων δαπανών
 • Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης
 • Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.
 • Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
Ενδεικτικά:
 1. Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον αυτές έχουν καταβληθεί στα ταμεία. Επισημαίνεται ότι οι αμοιβές δεν απαιτείται να εξοφλούνται σε τραπεζικά ιδρύματα για να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά η καταβολή τους κατοχυρώνει την καταβολή τους σε περίπτωση εργασιακής διαφοράς.
 2. Έξοδα διατροφής, ένδυσης και διαμονής προσωπικού.
 3. Ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματία.
 4. Αποζημιώσεις απολυθέντων υπαλλήλων.
 5. Αμοιβές προς άλλους ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών, μηχανικών κ.λ.π.).
 6. Αμοιβές προς τρίτους οι οποίοι λόγω ύψους αμοιβών δεν εκδίδουν οι ίδιοι φορολογικά στοιχεία (καθαρίστριες, ευκαιριακά απασχολούμενοι κ.λ.π.)
 7. Ασφάλιστρα για την ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων, πυρός, αστικής ευθύνης, μεταφορικών μέσων κ.α.
 8. Ενοίκια επαγγελματικών εγκαταστάσεων με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην ΓΓΠΣ (taxis net).
 9. Τεκμαρτό μίσθωμα επί ιδιοχρήσεως (εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα )
 10. Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης
 11. Έξοδα μεταφοράς προσωπικού και υλικών αγαθών με μεταφορικά με μέσα τρίτων
 12. Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου, έστω και αν το τηλέφωνο ή ο μετρητής έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 13. Ταχυδρομικών υπηρεσιών – σταθερών τηλεφώνων, ADSL γραμμές
 14. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας (στο βαθμό που αυτές χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της επιχείρησης)
 15. Αποθήκευσης, φύλαξης, εκθέσεων
 16. Έξοδα Γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα, αναλώσιμα, υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων )
 17. Καύσιμα και υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας, φαρμακείου
 18. Κοινόχρηστα
 19. Προμήθειες τραπεζών
 20. Προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσιτείες, κλπ.
 21. Δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων
 22. Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. ισολογισμών
 23. Κρατήσεις, φόροι – τέλη (υπό προϋποθέσεις)
 24. Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά
 25. Έξοδα συνδρομών και συντήρησης ιστοσελίδων
 26. Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις (ΤΕΕ, σύλλογοι κλαδικοί, σύλλογοι εργασιακοί, επιμελητήρια)
 27. Χορηγίες (υπό προϋποθέσεις)
 28. Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
 29. Έξοδα διανυκτερεύσεων και διατροφής πελατών κ.λ.π. (υπό προϋποθέσεις)
 30. Διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινούνται μακριά από την έδρα τους στα πλαίσια της εκτέλεσης της εργασίας
 31. Έξοδα διαφημίσεων.
 32. Οι δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή τους πελάτες.
 33. Οι κρατήσεις 2% υπέρ του ΤΕΕ επί μελετών και επιβλέψεων τεχνικών έργων, Κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 1% υπέρ Ε.Μ.Π.
 34. Δαπάνες με αποδείξεις λιανικής μέχρι 100 € περνάνε στα επαγγελματικά έξοδα.
 35. Οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων. Προϋπόθεση για την αναγνώριση προς έκπτωση των ανωτέρω δαπανών είναι η χρησιμοποίηση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών. Συνεπώς στην περίπτωση που τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα εξυπηρετούν ατομικές και οικογενειακές ανάγκες αυτού, κανένα ποσό από τις ανωτέρω δαπάνες των αυτοκινήτων δεν θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Η διαπίστωση αν τα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται για τις επαγγελματικές ανάγκες του επιχειρηματία και σε ποια έκταση είναι θέμα πραγματικό και σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα εξετάζεται με την επιβαλλόμενη αντικειμενικότητα από το λογιστή.
 36. Μισθώματα Leasing (με ιδιαίτερο χειρισμό)
 37. Δαπάνη τόκων δανείου (εφόσον τα ποσά αφορούν την επιχείρηση).
 38. Αγορά και βελτίωση πάγιου εξοπλισμού. Πάγιος εξοπλισμός θεωρείται κάθε αγαθό που έχει την έννοια της επένδυσης και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα του ενός έτη. Η αξία του εξοπλισμού αυτού τίθεται σε τμηματική έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης με βάση του συντελεστές που ορίζονται από τη νομοθεσία. Εφάπαξ μέσα στη χρήση μπορούν να εκπέσουν αγορές παγίων έως €1500 καθώς και έξοδα επισκευής και συντήρησης αυτών.
 39. Δαπάνες των οποίων η καθαρή αξία υπερβαίνει τα €500 θα πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού, αλλιώς η δαπάνη δεν θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Η μη χρήση τραπεζικού λογαριασμού στις ανωτέρω συναλλαγές συνεπάγεται την επιβολή προστίμων.

Φορολογική Αναμόρφωση
Σύμφωνα στην παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν 2873/2000 προβλέπεται:  « 3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. 


(Καλό κουράγιο στην μετάφραση)

Καρκέλης Βασίλης 
Λογιστής - Φοροτεχνικός 


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση