Νέα Αναπτυξιακά προγράμματα με όχημα τον Α.Ν 4399/2016, λήξη υποβολής 30/7/2021 

Ανακοινώθηκαν δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 

Απευθύνονται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια. 

  • 1η Προκήρυξη: «Γενική Επιχειρηματικότητα». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Ιουλίου 2021.  Προκήρυξη
  • 2η Προκήρυξη: «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» Προθεσμία υποβολής έως 30 Ιουλίου 2021  Προκύρηξη
  • 3η Προκήρυξη: «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της κάθε πρότασης ορίζεται με βάση το μέγεθος και την φύση του φορέα:

1.       για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€

2.       για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000€

3.       για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€

4.       για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€

5.       για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

(σε ΕΜΕ)

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(σε €)

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(σε €)

Μεγάλη

≥250

> 50.000.000

ή

> 43.000.000

Μεσαία

< 250

≤ 50.000.000

ή

≤ 43.000.000

Μικρή

< 50

≤ 10.000.000

ή

≤ 10.000.000

Πολύ Μικρή

< 10

≤ 2.000.000

ή

≤ 2.000.000

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες  

κτιριακές εγκαταστάσεις  καθώς και έργα διαμόρφωσης υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων,  διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής, βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.)

λοιπός εξοπλισμός (πχ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Για ξενοδοχεία: έπιπλα, εξοπλισμός εστίασης κ.α.),

μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.)

4. 

αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της 

5. 

άυλα στοιχεία ενεργητικού (πχ πνευματικά δικαιώματα)

6. 

δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, μελέτες συμβούλων

7. 

δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση) 

 

 Συμβουλή Δική μας

Οι επιδοτήσεις, όσο ελκυστικές και να είναι, δεν αποτελούν το αντικείμενο αλλά το μέσον για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, με βασικό εργαλείο ένα καλά επεξεργασμένο συνολικό σχέδιο, που θα λαμβάνει υπόψη και θα ιεραρχεί όλους τους τομείς δραστηριότητας και τις σχετικές παραμέτρους (όπως τεχνικές, οργανωτικές, οικονομικές).

 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της