Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2021

Δεν εκπίπτουν από τα έξοδα των επιχειρήσεων τα ενοίκια που πληρώνονται με μετρητά.

Εικόνα
  Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. Ε.2109/24.5.2021 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019, για τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αναγνώριση της δαπάνης ενοικίου. Ειδικότερα, στο κείμενο της εν λόγω εγκυκλίου επισημαίνεται ότι με βάση το νέο καθεστώς που ισχύει αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες των ενοικίων μόνο στην περίπτωση που αυτές εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής» νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια των περ. ιδ’ και ιε’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικ