Πρόστιμα & λουκέτα απο την ΥΕΔΔΕ


Σαρωτικούς ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας εξαπολύει η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης της ΑΑΔΕ για αύξηση των εισπράξεων του Δημοσίου και στήριξη των αυξημένων αναγκών του φετινού προϋπολογισμού
Tα πρόστιμα για κάθε φορολογική παράβαση έχουν αλλάξει ριζικά και παρατηρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι μικρότερα από ότι ίσχυε παλαιότερα.
“Ευνοούνται’’ σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ δηλαδή ασφαλιστικοί πράκτορες, γιατροί, φροντιστήρια, οι υποκείμενοι που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του άρθρου 39 του κώδικα ΦΠΑ (απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ λόγω τζίρου), όπως και οι επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί σε ειδικά καθεστώτα καταβολής του φόρου (αλιείς, μεταχειρισμένα αγαθά, πρακτορείο ταξιδιών κτλ).
Για κάθε ανακριβή ή μη έκδοση ή λήψη ανακριβών  φορολογικών στοιχείων για τις παραπάνω κατηγορίες, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για αυτούς που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) και 1.000 ευρώ για αυτούς που τηρούν διπλογραφικά (Γ΄ κατηγορίας). Προσοχή, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί μετά την 6/6/2017 και επιβάλλεται ανά φορολογικό έλεγχο και όχι για κάθε παράβαση ξεχωριστά.
Για παράδειγμα αν κάποιος από τις άνω κατηγορίες δεν κόψει 5 αποδείξεις τότε από τον έλεγχο θα του επιβληθεί ένα πρόστιμο των 500 ή 1.000 ευρώ ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε όλες τις επιχειρήσεις (ενταγμένες και μη στον ΦΠΑ), οι οποίες δεν έχουν εκδώσει  παραστατικά στοιχεία για την διακίνηση των εμπορευμάτων τους. Τα στοιχεία αυτά είναι το Δελτίο Αποστολής, Συνοδευτικό διακίνησης Αποθεμάτων κ.τ.λ. Φυσικά αν τα αγαθά συνοδεύονται με τιμολόγιο πώλησης δεν απαιτείται να εκδώσουμε και παραστατικό διακίνησης.
Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ΦΠΑ τα πρόστιμα, για μη έκδοση ή έκδοση ανακριβούς στοιχείου, είναι 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το εκδοθέν στοιχείο. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 250 ευρώ για επιχειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας και 500 ευρώ για Γ΄ κατηγορίας. Αν για παράδειγμα σε επιτόπιο έλεγχο επιχείρησης που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας, διαπιστωθεί από τους ελεγκτές ότι δεν εκδόθηκε μία απόδειξη αξίας 100 ευρώ το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι 250 ευρώ.
Οι διατάξεις ισχύουν από 25/07/2016 και μετά. Να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που διαπραχθεί η ίδια παράβαση για δεύτερη φορά εντός πενταετίας και εντοπισθεί η νέα παράβαση από τις αρμόδιες αρχές σε επόμενο έλεγχο, τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε επόμενη υποτροπή τα αρχικά πρόστιμα τετραπλασιάζονται.
Οι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν κάνει απόβαση στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές και ελέγχουν καταστήματα, ταβέρνες, μπαρ, beach bar και μοιράζουν λουκέτα και πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να μην κόβουν αποδείξεις.

Συνήθως τα «λουκέτα» είναι 48ωρα αλλά μπορούν να φθάσουν έως και έναν μήνα στις επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις ή παρεμποδίζουν τον έλεγχο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν προβλέπεται αναστολή λειτουργίας, όπως για παράδειγμα σε ιατρεία, κλινικές γηροκομεία. Εκεί οι ελεγκτές επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα από 1.000 – 5.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα οι φοροελεγκτές μπορούν να κλείσουν το κατάστημα ή την επιχείρηση:

- Αμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

- Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α; διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

- Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Παρεμπόδιση ελέγχου

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , αναστέλλεται μέχρι 1 μήνα η λειτουργία της σχετικής επιχείρησης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή σπάσιμο της σφράγισης που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες,

Τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, δεν εμποδίζει την επιβολή και την εκτέλεση τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.

Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Γιατροί, δικηγόροι, γηροκομεία

Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται αναστολή λειτουργίας, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις ιατρείων, κλινικών, γηροκομείων αλλά μόνο χρηματικό πρόστιμο:

α) από 1.000 έως 1.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 2.000 έως δύο 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,

β) από 2.501 έως 3.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 3.501 έως 5.000 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση