Έκδοση αποδείξεων και πρόστιμα ΑΑΔΕΣύμφωνα με το άρθρο 58 Α  του Ν.4174/2013 περί ΚΦΔ, σχετικά με τα πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Όπως η παρ.1 του άρθρου 58Α αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α 141/3-8-2016) και σύμφωνα την παρ.3 του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου ισχύει από τις 25.7.2016 και μετά), ορίζεται ότι:

Για παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:


=> Για τις συναλλαγές που υπάγονται στον ΦΠΑ

Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.


=> Για τις συναλλαγές που δεν υπάγονται στον ΦΠΑ (Ιατροί, φροντιστήρια)

Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβών παραστατικών επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. (Αυτό σημαίνει, εάν γίνει φορολογικός έλεγχος σε ένα γιατρό, είτε εντοπιστεί μη έκδοση μίας απόδειξης είτε 10 αποδείξεων, τότε το πρόστιμο θα είναι 500 ευρώ, εάν τηρεί απλογραφικά βιβλία).

Στις περιπτώσεις υποτροπής εντός πενταετίας των παραπάνω παραβάσεων, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο τετραπλασιάζεται. 


Προσέξτε όμως αυτό!

Με το άρθρο 47 του Ν.4465/2017, μετά το άρθρο 13 του Ν.2523/1997 προστέθηκε νέο άρθρο 13 Α΄. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ή αναστολή λειτουργίας του καταστήματος (κλείσιμο του καταστήματος) θα επιβάλλεται άμεσα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η διαδικασία θα ισχύει ανεξάρτητα από άλλες φορολογικές ή διοικητικές κυρώσεις. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις προβλέπονται τα εξής:

Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν εκδίδονται φορολογικά παραστατικά ή εκδίδονται ανακριβώς επιβάλλεται άμεσα αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Σε περίπτωση υποτροπής θα επιβάλλεται εκ νέου αναστολή της λειτουργίας και ειδική χρηματική κύρωση για την παράβαση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 Α΄ του Ν.2523/1997 , όπως ισχύει, η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και υπό τις ειδικότερες διακρίσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, ήτοι:

1) Προβλέπεται η άμεση αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, για 48 ώρες, στις περιπτώσεις:

• Μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας,

• η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή εκδόθηκαν ανακριβώς, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ (παρ. 1 εδάφιο πρώτο, άρθρο 13 Α΄).


2) Περαιτέρω, προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για 96 ώρες εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των πιο πάνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου από τον έλεγχο η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης (υποτροπή) ανεξαρτήτως αξίας αυτών στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου (παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 13 Α΄).
 

3) Τέλος, προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε έλεγχος, για δέκα (10) ημέρες, σε κάθε επόμενη διαπίστωση των παραβάσεων της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών, ανεξαρτήτως αξίας, εντός δύο φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου (παρ. 1 εδάφιο τρίτο του άρθρου 13 Α΄).
Σε περίπτωση παραβίασης της αναστολής (αποσφράγιση και λειτουργία της κλειστής εγκατάστασης) εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για δέκα (10) ημέρες. Για κάθε νέα παραβίαση της αναστολής επιβάλλεται νέα επιπλέον δεκαήμερη αναστολή (παρ.5 του άρθρου 13 Α΄).


Με βάση τα ανωτέρω, τεκμαίρεται ότι:
Το πρόστιμο του άρθρου 58 α  του Ν.4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., είναι ανεξάρτητο από την διοικητική κύρωση σφράγισης της επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


bkarkelis, taxheaven

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της